นักศึกษา

นักศึกษาชีววิทยา รหัส 5705xxx

ที่ เลขประจำตัว ชื่อ นามสกุล ประเภท
1 5705001 นาย กนกพล มงคล ST
2 5705030 นาย จิรายุ ก้องเกียรติวงศ์ D
3 5705037 นางสาว ชลิตา ดำแก้ว D
4 5705043 นาย โชติวัฒน์ ศรีเพชรดี &
5 5705044 นางสาว โชทิชา สุวรรณโคตร ST
6 5705049 นางสาว ญาสุมิน วรกิจจานนท์ ST
7 5705058 นาย ณัฐนนท์ วุฒิตันติศีล OLY
8 5705064 นางสาว ณิชกานต์ อารีสิริรุ่งเรือง D
9 5705068 นางสาว ณิชากร วรขจิต DPST
10 5705077 นางสาว ธนพร หนูโหยบ PCC
11 5705087 นาย ธามม์ อุดมคณารัตน์ D
12 5705095 นางสาว นภภัสสร บุญดี D
13 5705097 นาย นวสิน บุบผาชาติ D
14 5705107 นาย ปฐมชัย พุ่มทองแท้ D
15 5705112 นางสาว ปัณฑารีย์ กรณ์ญาณี DPST
16 5705113 นาย ปัณณพันธ์ มกระธัช ST
17 5705116 นางสาว ปาริชาติ จิตรชวาล D
18 5705131 นางสาว พิชญา ศัลยกะลิน ST
19 5705143 นางสาว ภัทรพรรษ์ ลิมปะพันธุ์ &
20 5705144 นางสาว ภัทราวรรณ อัคฮาดศรี D
21 5705146 นาย ภูมิชนก สัมมาทัต ADC
22 5705159 นาย รัชพล ปลูกอ้อม D
23 5705162 นาย วชิรวิชญ์ รักชัย KAN
24 5705171 นางสาว วิศวมิตรี บัณฑิตย์ D
25 5705172 นางสาว วีรดา ชัยศิริ D
26 5705180 นางสาว ศศินุช บุญเจริญ PCC
27 5705186 นางสาว ศิริวรรณ ศิริสุขประเสริฐ NSW
28 5705189 นางสาว ศุภลักษณ์ พันธ์วงค์ PCC
29 5705194 นางสาว สัณห์สินี บุญกิจ D
30 5705198 นาย สุทธิคุณ แพ่งผ่องใส D
31 5705199 นางสาว สุภัคมงคล สงวนสุข PCC
32 5705203 นางสาว อนงค์ณัฐ วงษ์ปาน KAN
33 5705204 นาย อนุพงศ์ บุญยะเจริญจิตต์ D
34 5705207 นางสาว อรพินท์ อุมาลี PCC
35 5705211 นาย อัชฌาภณ เทพพิชัยยานนท์ D
36 5705216 นางสาว ไอริณ สุขขา D
37 5705221 นาย กมลวัฒน์ เนตร์บุตร์ ADC
38 5705227 นางสาว จันทัปปภา อินทร์เมือง ADC
39 5705256 นาย พีรดล โสตถิเศรษฐ ADC
40 5705267 นางสาว วราลี เอื้อจิตติโภคา ADC
41 5705276 นางสาว สุธินี ศิริโสดา ADC
42 5705283 นางสาว อาทิตยา กิจโชติสกุล ADC