Highlight Activities 2021: Temporal Variations in Patterns of Clostridioides difficile Strain Diversity and Antibiotic Resistance in Thailand

การติดเชื้อแบคทีเรียโดยเฉพาะอย่างยิ่งแบคทีเรียดื้อยา จัดเป็นปัญหาสำคัญทางการแพทย์และสาธารณสุขในหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย โดยเฉพาะการติดเชื้อ Clostridioides difficile ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคอุจจาระร่วงและโรคลำไส้ใหญ่อักเสบ อุบัติการณ์และความรุนแรงของโรคจากการติดเชื้อ C. difficile เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลจากการอุบัติขึ้นของเชื้อ C. difficile ที่ดื้อยาปฏิชีวนะ  นอกเหนือจากการดื้อยาปฏิชีวนะแล้วความรุนแรงของการติดเชื้อ ยังมีความสัมพันธ์กับการผลิตสารพิษของเชื้ออีกด้วย ในประเทศไทยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแบคทีเรียชนิดนี้ยังไม่ได้มีการศึกษาอย่างจริงจัง ดังนั้นในการศึกษานี้ผู้วิจัยได้ทำการเปรียบเทียบเชื้อ C. difficile ในประเทศไทยในสองช่วงเวลา ได้แก่ เชื้อที่เก็บรวบรวมระหว่างปี พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2552 (กลุ่ม THA) จำนวน 50 ไอโซเลท และเชื้อที่เก็บรวบรวมระหว่าง พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2555 (กลุ่ม THB) จำนวน 26 ไอโซเลท พบว่าเชื้อกลุ่ม THA มีความหลากหลายของไรโบไทป์ (5 รูปแบบ) น้อยกว่ากลุ่ม THB ที่สามารถจัดจำแนกไรโบไทป์ได้ 15 แบบ โดยไรโบไทป์ 017 เป็นไรโบไทป์ที่พบมากในทั้งสองกลุ่ม เชื้อกลุ่ม THA สามารถแยกออกเป็น 2 กลุ่ม ตามชนิดของยีนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสารพิษ คือกลุ่ม AB+CDT (27 ไอโซเลท) และ ABCDT (23 ไอโซเลท) ขณะที่เชื้อกลุ่ม THB จำแนกได้ 5 กลุ่ม ประกอบด้วย A+B+CDT+ (6 ไอโซเลท) A+B+CDT (2 ไอโซเลท) AB+CDT+ (5 ไอโซเลท) AB+CDT(7 ไอโซเลท) และ ABCDT (6 ไอโซเลท) ในส่วนของรูปแบบการดื้อยาปฏิชีวนะผู้วิจัยไม่พบความแตกต่างกันของแบคทีเรียจากทั้ง 2 กลุ่มช่วงเวลา ผลการทดลองจากงานวิจัยนี้แสดงหลักฐานและชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงกลุ่มของเชื้อแบคทีเรีย C. difficile เมื่อเวลาผ่านไปทั้งในส่วนของความหลากหลายของสายพันธุ์และการผลิตสารพิษ โดยข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการวางแผนและกำหนดทิศทางการรักษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

Wongkuna S, Janvilisri T, Phanchana M, Harnvoravongchai P, Aroonnual A, Aimjongjun S, Malaisri N, Chankhamhaengdecha S. Temporal variations in patterns of Clostridioides difficile strain diversity and antibiotic resistance in Thailand. Antibiotics 2021, 10, 714. https://doi.org/10.3390/antibiotics10060714

ผลงานที่ตีพิมพ์มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมาย SDGs เป้าหมายที่ 3: สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและ

ส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย