Highlight Activities 2021: Bioleaching of Gold from Silicate Ore by Macrococcus caseolyticus and Acinetobacter calcoaceticus: Effect of Medium, Amino Acids and Growth Supernatant

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสกัดทองคำโดยใช้แบคทีเรีย (bioleaching) ที่แยกได้จากแร่ซิลิเกต ได้แก่  Macrococcus caseolyticus, Acinetobacter calcoaceticus, และ Bacillus sp. MBEA40 อย่างไรก็ตาม มีเพียง M. caseolyticus and A. calcoaceticus เท่านั้นที่สามารถทำให้เกิดกระบวนการ

Read more

Highlight Activities 2021:Rapid and simultaneous detection of Campylobacter spp. and Salmonella spp. in chicken samples by duplex loop-mediated isothermal amplification coupled with a lateral flow biosensor assay

การรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีเชื้อโรคปนเปื้อน ก่อให้เกิดโรคจากอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปนเปื้อนของเชื้อ Campylobacter spp. และ Salmonella spp. เป็นสาเหตุสำคัญของโรคลำไส้อักเสบในมนุษย์ และอาการอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้  เชื้อก่อโรคทั้งสองชนิดนี้พบปนเปื้อนได้บ่อยในสัตว์ปีก โดยเฉพาะเนื้อไก่ การบริโภคเนื้อสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์ปนเปื้อนเชื้อที่ปรุงไม่สุก เป็นการแพร่กระจายของเชื้อเหล่านี้จากสัตว์ปีกสู่มนุษย์ เป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง เพื่อป้องกันการระบาดของโรคที่เกิดจากอาหาร การทดสอบทางจุลชีววิทยาจึงเป็นสิ่งจำเป็นในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพของการผลิตอาหารเพื่อการบริโภค วิธีมาตรฐานในการตรวจหาเชื้อปนเปื้อนในอาหารคือการเพาะเชื้อร่วมกับการทดสอบทางชีวเคมี

Read more

Highlight Activities 2021: Temporal Variations in Patterns of Clostridioides difficile Strain Diversity and Antibiotic Resistance in Thailand

การติดเชื้อแบคทีเรียโดยเฉพาะอย่างยิ่งแบคทีเรียดื้อยา จัดเป็นปัญหาสำคัญทางการแพทย์และสาธารณสุขในหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย โดยเฉพาะการติดเชื้อ Clostridioides difficile ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคอุจจาระร่วงและโรคลำไส้ใหญ่อักเสบ อุบัติการณ์และความรุนแรงของโรคจากการติดเชื้อ C. difficile เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลจากการอุบัติขึ้นของเชื้อ C. difficile ที่ดื้อยาปฏิชีวนะ  นอกเหนือจากการดื้อยาปฏิชีวนะแล้วความรุนแรงของการติดเชื้อ ยังมีความสัมพันธ์กับการผลิตสารพิษของเชื้ออีกด้วย ในประเทศไทยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแบคทีเรียชนิดนี้ยังไม่ได้มีการศึกษาอย่างจริงจัง ดังนั้นในการศึกษานี้ผู้วิจัยได้ทำการเปรียบเทียบเชื้อ

Read more

Highlight Activities 2021: การค้นพบปลาไคเมราหรือฉลามผี (ghost shark) จำนวน 3 ชนิดในทะเลอันดามันในเขตประเทศไทยเป็นครั้งแรก

ในปี ค.ศ. 2018 เรือสำรวจ Dr. Fridtjof Nansen จากประเทศนอร์เวย์ โดยความร่วมมือกับกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้สำรวจทะเลอันดามันในเขตประเทศไทย โดยเฉพาะบริเวณน้ำลึกซึ่งพบปลาหลากหลายชนิด รวมถึงปลาไคเมราหรือฉลามผี (ghost shark) ซึ่งเป็นปลากระดูกอ่อนที่แยกสายวิวัฒนาการออกมาจากปลาฉลามและกระเบน ปลาไคเมราอาศัยอยู่ในน้ำลึกกว่า 200 เมตร

Read more

พบนักศึกษาใหม่ TCAS64 รอบ 3

คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมพบปะผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรไทย) ระบบ TCAS รอบที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “เด็กใหม่กับ Mahidol Science” ในวันเสาร์ที่ 5 มิ.ย. 2564 ระหว่างเวลา 09:00 – 11:00 และพบอาจารย์ภาควิชาต่าง ๆ

Read more

ชุดสื่อความหมายดิจิทัล “ตาหริ่ว: ฅน สายน้ำ สัตว์ป่า”

การมีส่วนร่วมของชุมชน อาจเป็นทางออกของการอนุรักษ์ท่ามกลางความผันผวนของสิ่งแวดล้อมที่กำลังเกิดขึ้นแต่การจะไปถึงจุดนั้นได้จำเป็นต้องเปิดใจเพื่อก้าวข้ามความคุ้นชินที่มีอยู่ในสังคมมานาน ชุดสื่อความหมายดิจิทัล “ตาหริ่ว: ฅน สายน้ำ สัตว์ป่า” เป็นการรวบรวมงานวิจัยของอาจารย์ในภาควิชาชีววิทยาที่ทำวิจัยด้านการอนุรักษ์โดยชุมชนมีส่วนร่วมในลุ่มน้ำตาหริ่ว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เป็นเวลามากกว่าสิบปี ด้วยทุนสนับสนุนงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้การอนุญาติของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้จัดทำหวังว่าชุดสื่อความหมายดิจิทัล “ตาหริ่ว: ฅน สายน้ำ สัตว์ป่า”

Read more