Highlight Activities 2021: Draft Genome Sequence of Neobacillus cucumis Strain T4S4, a Stevioside and Rebaudioside A Hydrolytic Strain Isolated from Tropical Forest Soil

ประเทศไทยมีสภาพภูมิประเทศแบบร้อนชื้น จึงเป็นแหล่งความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ที่สำคัญ งานวิจัยนี้ได้คัดแยกเชื้อแบคทีเรียจากดินที่เก็บจากป่าในจังหวัดน่าน ที่มีความสามารถในการผลิตเอนไซม์ย่อย stevioside และ rebaudioside A ซึ่งเป็นน้ำตาลที่พบในหญ้าหวาน (stevia rebaudiana) จากเชื้อแบคทีเรียทั้งหมดที่แยกได้จำนวน 108 ไอโซเลท พบว่า 4 ไอโซเลทมีความสามารถในการผลิตเอนไซม์ดังกล่าว หลังจากนั้นได้คัดเลือกไอโซเลท T4S4 ซึ่งมีประสิทธิภาพในการสร้างเอนไซม์ได้สูงสุดไปศึกษาลำดับเบสของจีโนมเพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษาวิเคราะห์ยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเอนไซม์และคุณสมบัติอื่น

Read more

ประกาศผลการเลือกสาขาวิชาเอก นักศึกษารหัส 63

งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศผลการเลือกสาขาวิชาเอกของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์รหัส 63 ทางเว็บไซต์ของงาน วันอังคารที่ 13 ก.ค. 2564 เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 1 6305004 น.ส.จุฬาลักษณ์ แสงหิรัญ 2 6305008 น.ส.ชนิกานต์

Read more