ประกาศผลสอบแก้ตัววิชาปฏิบัติการชีววิทยา วทชว 102 และ 104 ปีการศึกษา 2558-2559

หมายเลขประจำตัวผู้สอบผ่าน การสอบแก้ตัววิชา วทชว 102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ผู้สอบผ่านจะได้เกรด D แทนเกรด F โปรดตรวจสอบในระบบแจ้งผลการเรียนมหาวิทยาลัย หลังวันที่ 11 สิงหาคม 2559 หากมีข้อสงสัย

Read more

ดับไฟตึก N ทั้งตึกวันเสาร์ที่ 27 มิ.ย. 2558

คณะวิทยาศาสตร์ จะทำการติดตั้งตู้เมนไฟฟ้า (MDB) ประจำอาคารเพื่อทดแทนตู้เดิมที่ชำรุด จึงจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าในอาคารต่างๆ ดังนี้ ดับไฟฟ้าอาคาร N ในวันเสาร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๘.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. ดับไฟฟ้าอาคาร C ในวันอาทิตย์ที่

Read more

ทุนผู้ช่วยสอน

ทุนผู้ช่วยสอน หรือทุน Teaching Assistant ที่เรียกกันย่อๆว่า TA ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตามประกาศเรื่อง “ทุนผู้ช่วยสอน (Teaching Assitantship)” ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 เป็นทุนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กำหนดการ เปิดรับสมัคร วันที่ 26

Read more

ผลการคัดเลือกผู้แทนภาควิชาร่วมงาน SciEx 2015

เพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีผลงานวิจัย (senior project) ที่มีคุณภาพดี น่าสนใจ และสามารถถ่ายทอดได้ดีผ่านการนำเสนอผลงานวิชาการด้วยภาษาอังกฤษไปร่วมงานนิทรรศนการโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2558 (SciEx 2015) จึงได้ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 นำเสนอผลงานวิจัยของตนต่อที่ประชุมในระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2558 ผลการคัดเลือกนักศึกษาร่วมงาน SciEx 2015

Read more

ประกาศคะแนนสอบกลางภาค วทชว 322

ประกาศคะแนนสอบกลางภาควิชา วทชว 322 วิวัฒนาการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557-2558 ข้อสอบส่วนของอ.ณัฐพล คะแนนสอบรายบุคคลจะประกาศไว้ที่บอร์ดหน้าห้อง B408 ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง วทชว 322 วิวัฒนาการ

Read more

ประกาศคะแนนสอบกลางภาค วทชว 208

ประกาศคะแนนสอบกลางภาค วิชา วทชว 208 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง หัวข้อแอนีลิดและไฟลัมย่อย ของอ.ณัฐพล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557-2558 ภาพที่ 1 ภาพรวมคะแนนสอบ  ค่าเฉลี่ย 21.5 จาก 30 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ

Read more