การสอบ

ประกาศคะแนนสอบกลางภาค วทชว 208

ประกาศคะแนนสอบกลางภาค วิชา วทชว 208 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง หัวข้อแอนีลิดและไฟลัมย่อย ของอ.ณัฐพล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557-2558

Midterm_Score_Histogram_Nuttaphon_2015

ภาพที่ 1 ภาพรวมคะแนนสอบ  ค่าเฉลี่ย 21.5 จาก 30 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4 มีนักศึกษาสอบ 49 คน

คะแนนรายบุคคลแสดงไว้บนบอร์ดหน้าห้อง B408 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง