ตารางเรียน ป.ตรี ชีววิทยา ภาคเรียนที่ 1+2 ปีการศึกษา 2560-2561

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560-2561   ตารางเรียนเวอร์ชันเก่า เวอร์ชันวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560-2561 ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา

Read more

ตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ ภาคเรียนที่ 1/2559

ตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  

Read more

ตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558-2559

ตารางรวม อาจารย์ผู้จัดทำตารางเรียน ป.ตรี หลักสูตรชีววิทยา: อ.ฐิตินันท์ สำราญวานิช ตารางเรียน ปี 1 ตารางเรียนปริญญาตรี ภาควิชาชีววิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (TBA) ตารางเรียนปริญญาโท-เอก ภาควิชาชีววิทยา ภาคเรียนที่ 2

Read more

ตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปี 2558

ตารางเรียน นักศึกษาชีววิทยา ชั้นปีที่ 2-4   แก้ไข SCBI 471 Seminar in Biology 1 เรียนที่ห้อง C311 ตารางสอนปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ กำหนด

Read more

SCBI 124 General Biology

วทชว 124 ชีววิทยาทั่วไป ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2558 การประเมินผล สอบกลางภาค 40% สอบปลายภาค 60% อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อ.ดร.พหล โกสิยะจินดา อ.ดร.ศิรวิทย์ สิตปรีชา ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง MUBio eLearning

Read more

SCBI 121 General Biology

วทชว 121 ชีววิทยาทั่วไป ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2558 การประเมินผล สอบกลางภาค 40% สอบปลายภาค 60% อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อ.ดร.พหล โกสิยะจินดา อ.ดร.ศิรวิทย์ สิตปรีชา หนังสืออ่านประกอบ ชีววิทยา 1

Read more

ปฏิบัติการชีววิทยา 1

วทชว 102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 (SCBI 102 Biology Laboratories 1) ปีการศึกษา 2561       เอกสารประกอบการสอน ปฏิบัติการพฤติกรรมสัตว์ (Download) ปีการศึกษา 2560 อาจารย์ผู้จัดปฏิบัติการ

Read more

SCID 101 Integrated Science

วทคร 101 วิทยาศาสตร์บูรณาการ Facebook Group:  2559-2 SCID101 วิทยาศาสตร์บูรณาการ ปีการศึกษา 2559-2560 วัตถุประสงค์ อธิบายและแสดงการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพได้ฃ ประยุกต์ใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าธุรกิจ วิเคราะห์ผลกระทบเชิงบวกและเชิงบในการประกอบธุรกิจ กิจกรรมกลุ่มย่อย วันที่ สถานที่ หัวข้อ อาจารย์ผู้สอน 17 มกราคม

Read more

Special Problem in Biology

SCBI 300 Special Problem in Biology 2 หน่วยกิต (0-6-2) เทอมต้น ปีการศึกษา 2558 ตารางเรียน อาจารย์ผู้ประสานงาน อ.ดร.เมธา มีแต้ม หมายเหตุ: อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ให้คะแนน หัวข้อที่ 4 และ

Read more