SCBI 123 Process of Life

ตารางสอนวิชา  SCBI 123 ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2560 กลุ่ม : PY/DT/VS (327  คน) วันอังคารเวลา  09.30-10.20  น. (L2-202) และวันพุธเวลา 10.30-12.20  น. (L1-102) ลำดับ หัวข้อ วัน/เวลา อาจารย์ผู้สอน

Read more

SCBI 125 General Biology 2

ตารางสอนวิชา  SCBI 125  ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2560 กลุ่ม : KAAG,KAGS,KACB, KAFT/ENES/AMAG (308  คน) วันจันทร์ เวลา 10.30-11.20  น. (L1-202) และวันอังคาร เวลา 08.30-10.20  น. (L2-201) ลำดับ หัวข้อ  วัน/เวลา

Read more

ตารางผู้สอนวิชา SCBI 115 /SCBI 117 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558

ตารางผู้สอนวิชา  SCBI 115 /SCBI 117 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 ลำดับ หัวข้อ วันจันทร์ และ อังคาร เวลา 12.30 -15.20 น. ห้อง B 401 1 Diversity

Read more