รายวิชาเลคเชอร์

SCBI 121 General Biology

ปีการศึกษา 2561

Cells and organelles

20, 27 ส.ค.

(4 ชม.)

อ.วรุฒ ศิริวุฒิ
Energy in living systems

13, 20, 27 ก.ย.

(6 ชม.)

ผศ.ปฐมพงษ์ แสงวิไล
Genetics

1, 8, 29, ต.ค.

(6 ชม.)

ผศ.วัชรีพร ตฤณชาติวณิชย์
Evolution & Behavior

5, 12, 19, พ.ย.

(6 ชม.)

 รศ. สมโภชน์ ศรีโกสามาตร
 Ecology & Environment
 

26 พ.ย., 3 ธ.ค.

(4 ชม.)

 รศ. สมโภชน์ ศรีโกสามาตร
ผู้ประสานงาน
ผศ.เมธา มีแต้ม โทร. 02-201-5476 metha.mee@mahidol.ac.th
อ.อินทนนท์ กลศาสตร์เสนี โทร. 02-201-5480 Intanon.kol@mahidol.ac.th
เอกสารอ้างอิง  

  1. ชีววิทยา 1 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2551 หนังสือมีจำหน่ายที่ห้อง SC3-306
  2. Campbell, N.A. and Reece, J.B. (2005) “Biology”. 7th Ed. Pearson Education.