รายวิชาเลคเชอร์

SCBI 123 Process of Life

ตารางสอนวิชา  SCBI 123 ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2561

กลุ่ม : PYPY/DTDS/VSVM (327 คน)

วันอังคารเวลา  09.30-10.20  น. (L2-202) และวันพุธเวลา 10.30-12.20  น. (L1-102)

Download course syllabus

ลำดับ หัวข้อ วัน/เวลา อาจารย์ผู้สอน เอกสารประกอบการสอน 
1

Diversity of Life on Earth: Virus, Bacteria, Protists, Fungi & Plants

Plant Structure & Function

15, 16, 22, 23, 29, 30

ม.ค.

(9 ช.ม.)

 

 

อ.ศศิวิมล, อ.วิษุวัต, อ.ทยา

อ.อุษณีษ์

 

 

2 Animal  Diversity

5, 6, 12, 13, 20, 26 ก.พ.

(9 ช.ม.)

 

 

 อ.เอกชัย

ความหลากหลายของสัตว์

https://bit.ly/2RGL2hr

 

3

Reproduction

Fertilization

Embryonic Development I

 

27 ก.พ.

5, 6 มี.ค.

(5 ช.ม.)

 อ.พฤษท์

 

สอบกลางภาค 11-15 มีนาคม 2562

หัวข้อที่สอบ Diversity of Life on Earth, Animal Diversity, Reproduction และ Fertilization

4

Embryonic Development I (continue)

Embryonic Development II

19, 20, 26 มี.ค

(4 ช.ม.)

 

 

 อ.พฤษท์

 

5

Animal Structure & Function I:

–  Nervous  System

–  Sensory  Organs

–  Endocrine  System

27 มี.ค.

2, 3, 9, 10 เม.ย.

(8 ช.ม.)

 

 อ.รัตนวิจิตร

6

Animal Structure & Function II:

–  Digestion

–  Gas  Exchange

–  Circulation

–  Excretion

23, 24, 30  เม.ย

1, 7, 8 พ.ค.

(9 ช.ม.)

อ.รัตนวิจิตร

สอบปลายภาค 13-24 พฤษภาคม 2562

หัวข้อที่สอบ Embryonic Development I and II, Animal Structure and Function I and II

ผู้ประสานงาน

ผศ. ดร. สุรางค์ ชาญกำแหงเดชา  surang.cha@mahidol.ac.th      โทร 02-201-5252

ดร. พฤษท์ หาญวรวงศ์ชัย          phurt.har@mahidol.ac.th        โทร 02-201-5277

หนังสืออ้างอิง

Reece,J.B., Urry, L., Cain., M., Wasserman, S., Minorsky, P., and Jackson, R. (2011). Campbell biology (9th edition; International edition). Harlow: Person Education.

วันที่ไม่มีการเรียนการสอน

19 ก.พ. 2562            วันมาฆบูชา

8 เม.ย. 2562             หยุดชดเชยวันจักรี

15-16 เม.ย. 2562        หยุดชดเชยเทศกาลสงกรานต์

17 เม.ย. 2562           หยุดทบทวนบทเรียน

11-15 มี.ค. 2562         สอบกลางภาค

================================================================

ตารางสอนวิชา  SCBI 123 ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2560

กลุ่ม : PY/DT/VS (327  คน)

วันอังคารเวลา  09.30-10.20  น. (L2-202) และวันพุธเวลา 10.30-12.20  น. (L1-102)

ลำดับ หัวข้อ วัน/เวลา อาจารย์ผู้สอน เอกสารประกอบการสอน 
1 Plant  Diversity

16,17,23,24,30,31 ม.ค.

(9 ช.ม.)

 

 

อ. ศศิวิมล, อ. วิษุวัต

อ. ทยา

อ. อุษณีษ์

 

2 Animal  Diversity

6,7,13,14,20,21 ก.พ.

(9 ช.ม.)

 

 อ.เอกชัย

3

Reproduction & Development

 

27,28 ก.พ.

6,7 ,20,21 มี.ค.

(9 ช.ม.)

 อ.พฤษท์

 

–  Reproductive system & Fertilization

–  Early embryonic dev.

–  Late embryonic dev.

4

Animal Structure & Function I :

–  Nervous  System

–  Sensory  Organs

–  Endocrine  System

27,28 มี.ค.

3,4,10,11, 18 เม.ย. (1 ชม.แรก)

(10 ช.ม.)

 

 อ.รัตนวิจิตร

5

Animal Structure & Function II :

–  Digestion

–  Gas  Exchange

–  Circulation

–  Excretion

18 (1 ชม. หลัง),24,25  เม.ย

1,2 8,9 พ.ค.

(10 ช.ม.)

 

 อ.รัตนวิจิตร

 

การประเมิน : สอบกลางภาค 40%, สอบปลายภาค 60%
ผู้ประสานงาน
ร.ศ. อรุณี อหันทริก arunee.aha@mahidol.ac.th Phone : (662) 201 5380
ผ.ศ. วัชรีพร ตฤณชาติวณิชย์ wachareeporn.tri@mahidol.ac.th Phone : (662) 201 5380

หนังสืออ้างอิง

Reece,J.B., Urry, L., Cain., M., Wasserman, S., Minorsky, P., and Jackson, R. (2011). Campbell biology (9th edition; International edition). Harlow: Person Education.

วันที่ไม่มีการเรียนการสอน

16-17 เม.ย. 2561     หยุดชดเชยเทศกาลสงกรานต์

12-16 มี.ค. 2561     สอบกลางภาค

14-25 พ.ค. 2561     สอบปลายภาค