การสร้างห้องเรียน Google Classroom

ภาพประกอบการบรรยายการใช้งาน Google Classroom เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563