SCBI 472 Seminar in Biology 2

วทชว 472 สัมมนาชีววิทยา 2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อ.ดร.อินทนนท์ กลศาสตร์เสนี (บน) ตัวอย่างโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์สัมมนาประจำวันที่ 3 มีนาคม 2563 (บน) ภาพบรรยากาศการสัมมนาชีววิทยา 2 ณ ห้อง R502 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Read more

การประชุมวิชาการศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา 2562

อาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาชีววิทยาร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2562 เรื่อง กลยุทธ์สู่นวัตกรรมทางอนามัยสิ่งแวดล้อม (Strategic Planning for Innovations in Environmental Health) ของศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เมื่อวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 โดยทั้งนี้มีนักศึกษาของภาควิชาได้รับรางวัลจาการนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบโปสเตอร์ด้วย

Read more

การนำเสนอ Senior Project 2562

ภาควิชาชีววิทยาจัดงานสัมมนาวิชาการ เพื่อให้นักศึกษาของภาควิชาได้มีโอกาสนำเสนอผลการศึกษาวิจัยจากวิชา วทชว 484 Senior Project ต่ออาจารย์และเพื่อน ๆ ในบรรยากาศวิชาการที่เป็นกันเอง ระหว่างวันพฤหัสที่ 25 และวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 นักศึกษามีเวลาในการนำเสนอผลงานของตนเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้ เป็นเวลา 15 นาที และมีเวลาให้ซักถามคำถามจากอาจารย์และเพื่อน

Read more

SCBI 471 Seminar in Biology 1

วทชว 471 สัมมนาชีววิทยา 1 การนำเสนอหัวข้อสัมมนาชีววิทยา โดยนักศึกษาภาควิชาชีววิทยา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาชีววิทยา) ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลดกำหนดการ (PDF) ขอเรียนเชิญอาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมฟังและให้คะแนนนักศึกษาตามวันเวลาดังกล่าว โดยอาจารย์สามารถดาวโหลดเปเปอร์ที่นักศึกษาใช้สัมมนาได้ตามลิ้งค์นี้ https://drive.google.com/drive/folders/1Olxrgi7-c4zcDm9Hw9I0FO_kusJvhGlh?usp=sharing   กำหนดการ

Read more

Graduate Students Seminar in Biology

วิชาสัมมนาชีววิทยา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (SCBI603/SCBI604/SCBI631/SCBI632/SCBI633/SCBI634 Seminars) Academic Year 2016-2017 Semester 2 Semester 1 Academic Year 2015 ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาชีววิทยา

Read more

ชีวะ…สัญจร 2558

กิจกรรมสัมมนานักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันเสาร์ที่ 12 และอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2558 ณ Adventure Point Resort อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ศิษย์เก่าและวิทยากรพิเศษ อ.ดร.อินทนนท์ กลศาสตร์เสนี

Read more

SCBI 472 Seminar in Biology 2

SCBI 472 สัมมนาชีววิทยา 2 (ทุกวันอังคาร เวลา 13:30-15:30 น. Room: R502) ปีการศึกษา 2562-2563 ภาพบรรยากาศการสัมมนาชีววิทยา 2 ณ ห้อง R502 ตัวอย่างโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การสัมมนาของนักศึกษาในแต่ละครั้ง ครั้งละ 4

Read more