SCBI 471 Seminar in Biology 1

วทชว 471 สัมมนาชีววิทยา 1

การนำเสนอหัวข้อสัมมนาชีววิทยา โดยนักศึกษาภาควิชาชีววิทยา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาชีววิทยา) ชั้นปีที่ 4

ปีการศึกษา 2561

ขอเรียนเชิญอาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมฟังและให้คะแนนนักศึกษาตามวันเวลาดังกล่าว

โดยอาจารย์สามารถดาวโหลดเปเปอร์ที่นักศึกษาใช้สัมมนาได้ตามลิ้งค์นี้

https://drive.google.com/drive/folders/1Olxrgi7-c4zcDm9Hw9I0FO_kusJvhGlh?usp=sharing

 

กำหนดการ : การนำเสนอในรายวิชา วทชว471 สัมมนาทางชีววิทยา 1 ปีการศึกษา 2561
ทุกวันอังคาร เวลา 09.30-12.30 น. ห้อง R502
นำเสนอแล้ว (นักศึกษาไปต่างประเทศ)
0 5805072 นางสาว นภัสสร ห้อมล้อม Structures of Qβ virions, virus-like particles, and the Qβ–MurA complex reveal internal coat proteins and the mechanism of host lysis
0 5805220 นางสาว ดาวรุ่ง นามูล A metabolomics-based strategy for identification of gene targets for phenotype improvement and its application to 1-butanol tolerance in  Saccharomyces cerevisiae
18 กันยานยน 2561
1 5805006 นาย กษิดิ์เดช ทวีผล Lamprey Prohibitin2 Arrest G2/M Phase Transition of HeLa Cells through Down-regulating Expression and Phosphorylation Level of Cell Cycle Proteins
2 5805008 นาย กองพล พลจันทร์ Evidence of Polyethylene Biodegradation by Bacterial Strains from the Guts of Plastic-Eating Waxworms
3 5805135 นาย วสวัตติ์ เลิศศิววิญญู Functional metagenomics reveals abundant polysaccharide-degrading gene clusters and cellobiose utilization pathways within gut microbiota of a wood-feeding higher termite
4 5805207 นางสาว ณัฏฐา พนมเชิง A newly isolated yeast as an expression host for recombinant lipase
25 กันยายน 2561
5 5805085 นาย ปกรณ์เกียรติ หมื่นสิทธิโรจน์ Development of Efficient Protocols for Stable and Transient Gene Transformation for Wolffia Globosa Using Agrobacterium
6 5805295 นาย สิงหา ช่างศิริวัฒนา Isolation of cancer-associated fibroblasts and its promotion to the progression of intrahepatic cholangiocarcinoma
7 5805056 นางสาว ณิชากร ปัททุม Enhanced lipid production in Chlamydomonas reinhardtii by co-culturing with Azotobacter chroococcum
8 5805009 นางสาว กันต์พร แสงกล้า Phenanthrene degradation and strategies to improve its bioavailability to microorganisms isolated from brackish sediments
2 ตุลาคม 2561
9 5805224 นางสาว ธนิยา สุวรรณมาลัย Calmodulin 1 Regulates Senescence and ABA Response in Arabidopsis
10 5805075 นาย นัฐพล หาญขว้าง Bjcul, a snake venom lectin, modulates monocyte-derived macrophages to a pro-inframmatory profile in vitro
11 5805123 นางสาว รุ่งรวีณ อุ่นแก้ว Iga and Alpha-Amylase: New Targets for Well-Being in Alzheimer’s Disease Patients, a Pilot Study with Music Therapy
12 5805002 นางสาว กรกนก วงศาโรจน์ Enhanced secretory production of hemolysin-mediated cyclodextrin glucanotransferase in Escherichia coli by random mutagenesis of the ABC transporter system
9 ตุลาคม 2561
13 5805303 นางสาว อรณิชา วิศรุตไพศาล Epigenomic Regulation of Schwann Cell Reprogramming in Peripheral Nerve Injury
14 5805309 นาย อัษฎางค์ บุญพร Entrapped by the uneven central and Middle Eastern terrains: Genetic status of populations of Hirudo orientalis (Annelida, Clitellata, Hirudinida) with a phylogenetic review of the genus Hirudo
15 5805044 นางสาว ณัฐชยา ดวงจรัส A Comparison of Growth on Mercuric Chloride for Three Lemnaceae Species Reveals Differences in Growth Dynamics That Effect Their Suitability fot Use in Either Monitoring or Remediating Ecosystems Contaminated With Mercury
16 5805149 นางสาว สวรส ผลอาจ Assessing the origin of bacteria in tap water and distribution system inan unchlorinated drinking water system by SourceTracker usingmicrobial community fingerprints
16 ตุลาคม 2561 สัปดาห์สอบกลางภาค
23 ตุลาคม 2561 วันปิยมหาราช
30 ตุลาคม 2561
17 5805290 นาย ศิวนาถ บุตรคาม Pathogenic Neisseria meningitidis utilizes CD147 for vascular colonization
18 5805176 นางสาว กมลวรรณ บุญจิตร Non‐invasive genetic monitoring involving citizen science enables reconstruction of current pack dynamics in a re‐establishing wolf population
19 5805068 นางสาว ธีร์จุฑา กองสิงห์ Light pollution affects nesting behavior of loggerhead turtles and predation risk of nests and hatchlings
20 5805172 นาย อาบูบากัส ฮามีต Effects of human disturbances on the behavior of wintering ducks
6 พฤศจิกายน 2561
21 5805137 นาย วิทูรบัณฑิต จันทร์ดี The Effects of Artemisinin on the Cytolytic Activity of Natural Killer (NK) Cells
22 5805182 นางสาว กันต์ฤทัย คุณเลี้ยง Size-dependent impacts of invasive alien crayfish on a littoral marsh community
23 5805256 นางสาว พงศ์นภา ชูทวด Traffic-related air pollution biomonitoring with Tradescantia palida (Rose) Hunt. cv. purpurea Boom in brazil
24 5805261 นาย พัสกร สาพันธ์ Extreme behavioural shifts by baboons exploiting risky, resource-rich, human-modified environments
13 พฤศจิกายน 2561
25 5805043 นางสาว ณัฐกฤตา เอกสิทธิ์ชัยพงศ์ Simplifying understory complexity in oil palm plantations is associated with a reduction in the density of a cleptoparasitic spider, Argyrodes miniaceus (Araneae: Theridiidae), in host (Araneae: Nephilinae) webs
26 5805007 นาย กสานติ์ชน เมฆยงค์ Microbial Community in High Arsenic Shallow Groundwater Aquifers in Hetao Basin of Inner Mongolia, China
27 5805077 นางสาว นัทท์ชนัญท์ อังศุพรวิภา Identification and Characterization of IgE-Binding Tropomyosins in Aedes aegypti
28 5805174 นางสาว กนกพิชญ์ ไชยสิริรัตนกุล Infection Dynamic of a Bloom-Forming Alga and Its Virus Determine Airbrone Coccolith Emission form Seawater
20 พฤศจิกายน 2561
29 5805171 นางสาว อัญชุลีรัตน์ มาลีหวล The developmental Process of the Growing Motile Ciliary Tip Region
30 5805236 นางสาว นฤภร รังคเสนี Urban springtail species richness decreases with increasing air pollution
31 5805166 นาย อนุรัตน์ ลิขิตเดชาวงศ์ modulatory upregulation of an insulin peptide gene by different pathogens in c. elegans
32 5805111 นาย ภากร ตระการกุล Root Associated Bacillussp. ImprovesGrowth,YieldandZincTranslocationforBasmatiRice(Oryzasativa)Varieties
27 พฤศจิกายน 2561
33 5805039 นาย ฐปกรณ์ ตรีรัสสพานิช Bacteriophage are more virulent to bacteria with human cell than they are in bacterial culture; insights from HT-29 cells
34 5805235 นางสาว นภาพัฒน์ ฐิติชัยธนาภัทร์ Effects of natural products on several stages of the spore cycle of Clostridium difficile in vitro
35 5805005 นาย กฤตภาส สุวรรณมณี Nickel phytoextraction through bacterial inoculation in Raphanus sativus
36 5805144 นางสาว ศิวลี โกศลศศิธร Impact of video games on plasticity of the hippocampus
37 5805105 นาย เพชร ไตรวุฒิปัญญาวงศ์ Camponotus floridanus Ants Incur a Trade-Off between Phenotypic Development and Pathogen Susceptibility from Their Mutualistic Endosymbiont Blochmannia
4 ธันวาคม 2561
38 5805119 นาย รณรต ทวีศรี Phenotypic Plasticity Promotes Overwintering Survival in A Globally Invasive Crop Pest, Drosophila suzukii
39 5805082 นางสาว บริรัฐ คุ้มเดช Speed breeding for multiple quantitative traits in durum wheat
40 5805196 นาย ชาตินันท์ ชูโต๊ะ Rice auxin influx carrier OsAUX1 facilitates root hair elongation in response to low external phosphate
41 5805028 นาย เฉลิมโรจน์ สุทธาภิรมย์ Plant–mediated horizontal transmission of Wolbachia between whiteflies
42 5805136 นาย วัชรินทร์ อันเวช Root iron plaque alleviates cadmium toxicity to rice (Oryza sativa) seedlings

 

=========================================================================================

วทชว 471 สัมมนาชีววิทยา 1

การนำเสนอหัวข้อสัมมนาชีววิทยา โดยนักศึกษาภาควิชาชีววิทยา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาชีววิทยา) ชั้นปีที่ 4

ปีการศึกษา 2560

Error requesting data: cURL error 28: Resolving timed out after 5514 milliseconds

ปีการศึกษา 2559

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ห้องสัมมนา: C311 เวลา 14:00-15:00

สัปดาห์ที่ วันที่ ลำดับที่ 1 ลำดับที่ 2 ลำดับที่ 3 ลำดับที่ 4
1 20-Aug แนะนำวิชา
2 27-Aug กษิจฐ์ แพรวา ธนภรณ์ ธนิดา
3 3-Sep พิชชาภา สิริวัฒน์ พิชญ์สิณี
4 10-Sep เทพชัย ศิวัช
5 17-Sep วรวลัญช์ รวินศักดิ์ วรุณ
6 24-Sep พิมพ์พิมล กฤตณัฐ วิรยา
7 1-Oct พรภัสสร ธีรยุทธ สาระวารี
8 8-Oct วีระยุทธ ชนม์ชนก ธัญพิชชา
9 15-Oct สอบกลางภาค
10 22-Oct ศรัณญ์ จิราภรณ์ แสงแก้ว
11 29-Oct พิมพ์ขวัญ สายน้ำผึ้ง ฐิติมา
12 5-Nov ชนนิกานต์ ธนัชกรณ์ สารัช
13 12-Nov สุภารัตน์ ภาณุวัฒน์ สุจิตรา
14 19-Nov สุพิชญา ณัฐพล ชวกร
15 26-Nov ภารดี ศุภณัฐ วิธวินทร์
16 3-Dec เพิ่มคุณ สรธัญ ณัฐกานต์

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง