ฐิตินันท์ สำราญวานิช

Assistant Professor Dr. Thitinun Sumranwanich

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิตินันท์ สำราญวานิช

Room : B412
Phone : 02 201 5481
E-Mail : thitinun.sum@mahidol.ac.th

งานที่ได้รับมอบหมาย

  • อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาทุนโครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2558

การเรียนการสอน

งานวิจัย

  • Phytoremediation of heavy metals
  • Lignocellulosic degradation
  • Plant stress physiology