วัชรีพร ตฤณชาติวณิชย์

Associate Professor Dr. Wachareeporn Trinachartvanit

รองศาสตราจารย์ ดร. วัชรีพร ตฤณชาติวณิชย์

Room : R401
Phone : 02 201 5380
E-Mail : wachareeporn.tri@mahidol.ac.th

งานวิจัย

  • Cytogenetics
  • Cytomolecular genetics
  • Genetic toxicology and biodiversity