ธีราพร พันธุ์ธีรานุรักษ์

Associate Professor Dr. Theeraporn Puntheeranurak

รองศาสตราจารย์ ดร. ธีราพร พันธุ์ธีรานุรักษ์

Room : N412
Phone : 02 201 5255
E-Mail : theeraporn.pun@mahidol.ac.th

กรรมการระดับภาควิชา

  • กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน

งานที่ได้รับมอบหมาย

  • ผู้ประสานงานภาควิชา SciEx2016

งานวิจัย

  • Biophysics and biosensors
  • Cactus and succulent research