นักศึกษาหลักสูตร

ประกาศผลการเลือกสาขาวิชาเอก นักศึกษารหัส 63

งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศผลการเลือกสาขาวิชาเอกของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์รหัส 63 ทางเว็บไซต์ของงาน วันอังคารที่ 13 ก.ค. 2564

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ
1 6305004 น.ส.จุฬาลักษณ์ แสงหิรัญ
2 6305008 น.ส.ชนิกานต์ แสงอนุรักษ์
3 6305012 นายฌาน ชาญด้วยวิทย์
4 6305013 นายณัชชนน วสุสันตกุล
5 6305022 น.ส.ธัญชนก ชนะชาญวงศ์
6 6305023 นายธาดา หวังสง่า
7 6305027 นายน่าน ไชยฤทธิ์
8 6305030 นายปฏิภาณ สิทธิสุรินทร์
9 6305035 น.ส.เปรมกมล อินหวัน
10 6305073 น.ส.จิรวดี วงษ์เพ็ง
11 6305078 น.ส.นววรรณ กลั่นเกิด
12 6305081 น.ส.บุญธิดา นามเหลา
13 6305084 นายพยุงทรัพย์ ประสาระเอ
14 6305089 น.ส.ภัทริยา สุขสุวรรณ์
15 6305104 นายชยากร สุภัททธรรม
16 6305127 น.ส.สุนิษา แดงสุข
17 6305152 น.ส.กิตติยา สุขสวัสดิ์
18 6305163 น.ส.จิฮิโระ โยชิโนะ
19 6305170 นายชญาวัตร จันทา
20 6305174 น.ส.ชนัญญา ไชยชำนาญ
21 6305177 น.ส.ญาณิศา ภู่ทิพย์
22 6305191 นายณัทปยุต จุฑากิตติกูล
23 6305204 นายธีรัตม์ เรืองกลัด
24 6305207 น.ส.นภัสวรรณ กิติกุลชัยพัฒน์
25 6305210 น.ส.นวพร ภูหงษ์
26 6305213 น.ส.นิตย์รดี สีจง
27 6305215 น.ส.นูรูลฮูดา มะดาวา
28 6305218 นายปฤษฐญา โกะสูงเนิน
29 6305223 นายปัณณวิชญ์ มีบุญ
30 6305227 น.ส.พจมาน ชัยอำนวยพรกุล
31 6305252 น.ส.เมขลา สุวรรณมณี
32 6305255 น.ส.รัชดา ใจจง
33 6305259 น.ส.ลัดดาวัลย์ วงศ์ดำรงไพร
34 6305266 นายวัชเรศ ลิ้มเชาวน์
35 6305275 นายศุภกร โชติวิริยะกุล
36 6305278 น.ส.โศรดา สุนทร
37 6305281 นายสาฤทธิ์ สกุลวงษ์
38 6305283 นายสุขิตกุล หาญสกุล
39 6305284 น.ส.สุดารัตน์ ชาญน้ำ
40 6305296 นายอนันตชัย ทองมะลิ