รายวิชา

SCBI 300 Special Problems in Biology

วทชว 300 ปัญหาพิเศษทางชีววิทยา

ปีการศึกษา 2563-2564

ปีการศึกษา 2559

SCBI300_2016

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเรียนวิชา SCBI 300 Special Problems in Biology ปีการศึกษา 2559

  • จำนวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2559: 12 คน
  • การนำเสนอโครงงร่างงานวิจัย
    • วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2559 เวลา 0830-1430 ห้อง Pr-201

SCBI300_20160721

ปีการศึกษา 2558

SCBI300_Schedule_2015

กำหนดการนำเสนอผลงานวิจัยระยะสั้นของนักศึกษา วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2558 ห้อง R401 เวลา 1230-1315

20150921SCBI300_Schedule_

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง