การนำเสนอโครงร่างงานวิจัย Senior project แบบปากเปล่า (2561)

ตารางการนำเสนอข้อเสนอโครงงานวิจัย รายวิชาโครงงานวิจัยทางชีววิทยา วทชว 483
7 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8:30 – 16:40 น. ห้อง L05

คำอธิบาย

  1. นักศึกษาต้องอยู่ฟังจนครบคนสุดท้าย
  2. นักศึกษาพิสิฐวิธานนำเสนอ 15 นาที ตอบคำถาม 5 นาที นักศึกษาหลักสูตรปกตินำเสนอ 5 นาที ตอบคำถาม 3 นาที
  3. ให้นักศึกษารักษาเวลาในการนำเสนอ หากนำเสนอเกินเวลา 8 นาที นักศึกษาจะไม่ได้ตอบคำถามและไม่ได้คะแนนในส่วนนั้น
  4. ให้นักศึกษานำไฟล์ powerpoint มาลงที่เครื่องก่อนการนำเสนอ ในเวลา 8:30 – 9:00 น. หากพ้นกำหนดเวลาแล้วไม่อนุญาตให้นำไฟล์ลง แต่ยังให้นักศึกษานำเสนอได้โดยไม่มีสไลด์ประกอบ และจะไม่ได้คะแนนในส่วนของสไลด์
  5. ให้นักศึกษาตั้งชื่อไฟล์ดังนี้ ‘ลำดับการนำเสนอ ชื่อ รหัสนักศึกษา’ ตัวอย่าง 1เฌอปรางค์5805000