นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาชีววิทยา

รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชา ทุน
58xxxxx นางสาวพาขวัญ พรเจิมกุล
58xxxxx นายกกุธภัณฑ บุหลัน
58xxxxx น.ส. พัชรินทร์ เทพจันดา
5836222 นายวรกันต์ แป้นสุข
5738665 Mr.LOBZANG WANGCHUK อ.ประหยัด Env.Sci. ทุนTICA
5737543 นางสาวกมลนัทธ์ ห้องทองแดง อ.ประหยัด Env.Sci. ทุนเสริมสร้างนักวิทย์ 1 ปี
5737539 นายสรณะ จรรย์สืบศรี อ.ประหยัด Env.Sci. ทุนเสริมสร้างนักวิทย์ 1 ปี
5736475 นางสาวบุษยา ทันทวี อ.ประหยัด Env.Sci. ทุนเสริมสร้างนักวิทย์ 1 ปี
5636470 นายกอบบุญ แก้วพิลา อ.ประหยัด Env.Sci. พสวท.
5636469 นางสาววิภาวดี รัตนพงษ์ไชย อ.เมธา ทุนเสริมสร้างนักวิทย์ 2 ปี
5636468 นายธนวัฒน์ เบอร์พันธ์ อ.ชูวงศ์ ทุนเสริมสร้างนักวิทย์ 2 ปี
5636467 นางสาวปัฐมาพร สุขสนอง อ.ประหยัด Env.Sci. ทุนเสริมสร้างนักวิทย์ 2 ปี
5636465 นายศราวุท คงสัตรา อ.เมธา -
5636464 นางสาวนวพร บัวพึ่ง อ.ประหยัด Env.Sci. ทุนเสริมสร้างนักวิทย์ 2 ปี
5538609 Mr.STEPHEN KENDALL SLAUGHTER อ.ฟิลิบ -
5537351 นางสาวรติยากร สิงห์วิสุทธิ์ อ.สุรางค์ ทุนเสริมสร้างนักวิทย์ 2 ปี
5536218 นางสาวเมธิณี พิพัฒนา อ.สุรางค์ ทุนเรียนดี
5436062 นายภควัต ทวีปวรเดช อ.สมโภชน์ Ecology -
5436057 น.ส.มัณฑนา อับดูลเลาะฟากียะห์ อ.สุขศิริ Mol.Parasit. -
5436056 น.ส.นันทิชา รัตนะ อ.สมโภชน์ Ecology -
5436054 นายธนารักษ์ สงฆ์ประสิทธิ์ผล อ.พหล Env.Sci. -
5436050 นายพีรวิทย์ อินทร์ศวร อ.เจนจิต Ecology -
5337757 น.ส.จิรวดี ปิ่นเกษร อ.สังวรณ์ Mol.Ent เสริมสร้างนักวิทย์ (53-54)
5337756 น.ส.กมลวรรณ กฤตสัมพันธ์ อ.เอกชัย Mol.Ent เสริมสร้างนักวิทย์ (53-54)
5336657 น.ส.เกศญา ไหวดี อ.ปราณีต Env.Sci. ADB
5336656 น.ส.กุลรภัส นนท์สกุล อ.ประหยัด -
5336653 น.ส.ศศิธร อารอบ อ.วัชรีพร ADB

Biology_MSc_Students_2015