คะแนนสอบกลางภาค SCBI 104 ปีการศึกษา 2557-2558

ประกาศคะแนนสอบกลางภาค วิชาปฏิบัติการชีววิทยา 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557-2558 จากการสอบแบบแล็บกริ๊งเมื่อวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558

Midterm_Scores_Comparison_by_Faculty_2015

ภาพที่ 1 คะแนนสอบเปรียบเทียบแยกตามคณะต่างๆ (หมายเหตุ นักศึกษากลุ่ม PY, DT, VS ใช้ข้อสอบชุดจันทร์เช้า กลุ่ม SC EN KA ใช้ข้อสอบกลุ่มจันทร์บ่าย)

Midterm_PYDTVS_20150316

ภาพที่ 2 กราฟแสดงจำนวนนักศึกษากลุ่ม PY DT VS ที่ได้คะแนนสอบกลางภาควิชา วทชว 104 ต่างๆกัน

Midterm_SCENKA_20150316

ภาพที่ 3 กราฟแสดงจำนวนนักศึกษากลุ่ม SC EN KA ที่ได้คะแนนสอบกลางภาค วทชว 104 ต่างๆกัน

การประกาศคะแนนรายบุคคล

  • นักศึกษาสามารถดูคะแนนสอบวิชา วทชว 104 ได้ที่บอร์ดหน้าห้องปฏิบัติการชีววิทยา ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์ 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2558

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง