หลักสูตรชีววิทยา รับการประเมิน MU AUN-QA

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา รับการประเมินตามเกณฑ์ MU AUN-QA โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 27-28 มีนาคม 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาววิทยาลัยมหิดล พญาไท

พบผู้บริหารคณะ ภาควิชา และหลักสูตร

เยี่ยมชมงานการศึกษา

เยี่ยมชมห้องเรียน