รายนามผู้ลงทะเบียน

ในวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 11.00-14.30 น. ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ทุกรุ่นทุกวัยหัวใจรักชีววิทยาทุกท่าน ร่วมพบปะสังสรรค์ ครั้งที่ 1 ใน กิจกรรม Biogenesis ณ โรงแรมชาเทรียม เรสซิเดนซ์ สาธร กรุงเทพ (Chatrium residence sathon bangkok) ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 24 รายละเอียดเพิ่มเติม : http://biology.sc.mahidol.ac.th/reunion_2016/

รายนามผู้จ่ายค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงาน Biogenesis  

ลำดับ ชื่อ-สกุล จำนวน (บาท) หมายเหตุ
1 คุณบุญญาดา ตั้งอารมณ์สุข 900
2 คุณพรรณทิพย์ มหาชรตะ 900
3 ดร. ณัฐพล อ่อนปาน 900
4 ดร. เอกพจน์ ศรีฟ้า 900
5 นางสาวไพพรรณ แพเจริญ 900
6 นางสาวบุญญารัตน์ มัคคภาวี 900
7 นายวิชิต ทองประเสริฐ 1,800
8 ศ. มาลียา เครือตราชู 900
9 รศ. ปราณีต ดำรงผล 900
10 นายอรรถพล อภัยทอง 900
11 ดร. อลิสา ดำเนินสวัสดิ์ 900
12 คุณแสงทอง สิริวัฒนโรดม 900
13 คุณพฤฒิภา โรจน์กิตติคุณ 900
14 คุณพีรพงษ์ พรวงศ์ทอง 900
15 คุณเบญจมาศ โตวรานนท์ (พลอย,เบนจี้) 900
16 คุณวิรงรอง ชัยเจริญ 1,000
17 ดร. วีระพันธุ์ สรีดอกจันทร์ และ นางสาวพิรลดา บุนนาค 1,800
18 ดร. ชลิตา คงฤทธิ์ และ ดร. สุภัทรา ชื่นชอบ 1,800
19 นางสาวลลิตา อินทกนก 900
20 ผศ. วัชรีพร ตฤณชาติวณิชย์  คุณปิยรักษ์ ศรีรัตนวารี และ ดร. พรรณวิมล ตันหัน 2,700
 21 ดร. เมธา มีแต้ม  900
22 คุณนาตยา ศมศานติ์ และคุณเสมอแข แสงดาว 1,800
23 ดร. สรยุทธ รัตนพจนารถ 900
24 คุณปวัฒน์-คุณอภิรดี ตั้งวุฒิพงศ์ 1,800
25 ดร. ระพี บุญเปลื้อง 900
 26 ดร. เจษฎา แพนาค และ ดร. จันทร์เพ็ญ ศรลัมพ์ 1,800
27 ผศ. อมรา นาคสถิตย์ 900
28 คุณวิชยา ศิวะสินางกูร 900
29 รศ. สมโภชน์ ศรีโกสามาตร 900
30 ผศ. สุพีชา คุ้มเกตุ 900
31 ดร. คุณาภรณ์ หอมยก 900
32 ดร. ประหยัด โภคฐิติยุกต์ 900
33 นายภวินท์พล โชติวรรณวิรัช 900
34 ดร. พหล โกสิยะจินดา 900
35 นางสาวกรรณิการ์ เฮงสกุลวงษ์ และนายเฉลิมไชย เล็กบุญแถม 1,800
36 ดร. ณิชชาภัทร ขันสาคร 900
37 ดร. จุฑามาศ สุคนธปฏิภาค 900
38 นางสาวปรัศนียาภรณ์ ปอศิริ 900
39 ผศ. อัญชนา ท่านเจริญ และ ดร. ปาริฉัตร ลักษณะวิมล 1,800
40 นางสาวไพลิน วิจิตรธนาสิน 900
41 นางสาวจิราภรณ์ ยงพิศาลภพ 900
42 นางศุภรัตน์  โชติสกุลรัตน์ 1,000
43 นางสาววิไลวรรณ กัลยะกุล 900
44 รศ. ศุภาภรณ์ รัตนธรรม 900
45 ดร. นัจภัค สุขสวัสดิ์ 900
46 นางสมจิตต์ นิลถนอม 900
47 นางสาวพัฒอนัญฌ์ เผือกสูงเนิน  900
48 ดร. ศิรวิทย์ สิตปรีชา 900
49 ดร. อรทัย ชวาลภาฤทธิ์ 900
50 พ.ท.หญิง ปิยะนุช ปี่บัว 900
51 นายวิเศษ บำรุงวงศ์ (เกิ๊ก) 900
52 ดร.เจริญ์วิชญ์ หาญแก้ว 900
53 คุณอรรถสิทธิ์ ทิพย์สงเคราะห์ 900
54 ดร. สถาพร มนต์ประภัสสร 900
55 นายโฆสิต ชีรนรวนิชย์ 900.06
สรุปผู้ลงทะเบียนจำนวน 65 ท่าน 
ข้อมูล ณ วันที่ 26 มี.ค. 59 เวลา 08.45 น.

==========================================

รายนามผู้ลงทะเบียนฐานข้อมูล Biology Reunion Database

ตาม Link นี้ :https://docs.google.com/forms/d/12THkC0Y8iJK6pUWgjUTF6-MXWVn-oSA93BVKulnJRoI/viewform

ลำดับ ชื่อ-สกุล ลำดับ ชื่อ-สกุล
1 นางสาวไพพรรณ แพเจริญ 91 ดร. ระพี บุญเปลื้อง
2 ดร. คุณาภรณ์ หอมยก 92 นางสาวไพลิน วิจิตรธนาสิน
3 ดร. ณัฐพล อ่อนปาน 93 นางสาวฉวีพันธ์ ทรวงเกียรติกุล
4 นายพลกฤษณ์ ยี่สิ้น 94 ดร. จันทร์เพ็ญ ศรลัมพ์
5 ผศ. อัยยะ จันทรศิริ 95 นายภวินท์พล โชติวรรณวิรัช
6 ดร. วุฒิพงษ์ ทองใบ 96 นางสาวณิชชาภัทร ขันสาคร
7 นางสาวรุจิรา สืบสิมมา 97 ดร. ปรัศนียาภรณ์ ปอศิริ
8 นางสาวอัสนีย์ เหมกระศรี 98 รศ. เยาวลักษณ์ จิตรามวงศ์
9 นางสาวพิมพ์สิริ วงศ์สุโชโต 99 นางศุภรัตน์ โชติสกุลรัตน์
10 นางสาวริญญาภัทร์ บุญเกิด 100 นายกอบบุญ แก้วพิลา
11 นางสาววลีพร พิบูลย์ผล 101 ดร. ชมชื่น ศิริผันแก้ว
12 ดร. ก้องเกียรติ จำปาศรี 102 ดร. สุภัทรา ชื่นชอบ
13 นางสาว วันวิสา พุกแก้ว 103 นายโชติศักย์ กิจพรยงพันธ์ (ชื่อเดิม วานิช วานิชานนท์)
14 ผศ. อัญชนา ท่านเจริญ 104 นางสาวเสาวภา เขมะสมบูรณ์
15 นางสาวบุษยา-ทันทวี 105 นางสาวพัฒอนัญฌ์(สุตราพร) เผือกสูงเนิน
16 คุณวรนุช บุนนาค 106 นางสาวพิจิตรา สินเสมอสุข
17 นายวิเศษ บำรุงวงศ์ 107 ดร. เจษฎา แพนาค
18 ดร. สายฝน อาชนะชัย คอห์นฮอร์สต์ 108 ดร. เจริญ์วิชญ์ หาญแก้ว
19 นายนคร ประดิษฐ์ 109 ดร. สถาพร มนต์ประภัสสร
20 นายโอภาส พระเทพ 110 รศ. ศุภาภรณ์ รัตนธรรม
21 นางสาวณัฐญา นลพร 111
22 นางสาวกฤษณา ภาคภูมิกมล 112
23 ดร.ภาสรัตน์ คงขาว 113
24 นางมนต์ฑา คงคาดิษฐ 114
25 นางกมลวรรณ สักการโกศล 115
26 นางสาวนัทธมน มาลัยศรี 116
27 นายสนธยา มานะวัฒนา 117
28 นางสาวพัทจารี ทิพย์พยอม 118
29 นางสาวเกศญา ไหวดี 119
30 คุณวรรณรวี จิระวารี 120
31 คุณพัทธรัต พลสุวรรณา 121
32 ดร. พีรพงษ์ พรวงศ์ทอง 122
33 นางสาวกมลวรรณ กฤตสัมพันธ์ 123
34 คุณรุจี ลี้เจริญ 124
35 นายพีรพัฒน์ ทองนึก 125
36 นายอดุลย์ สมาธิ 126
37 นายสมบูรณ์ แซ่จึง 127
38 นางสาวกุลลดา บัณฑิต 128
39 นางสาวสมบัติ สิงหาแก้ว 129
40 ดร. พรรณวิมล ตันหัน 130
41 นางภัคจิรา เกตุบุตร 131
42 นางสาวอรทัย ภักดี 132
43 นายสรณะ จรรย์สืบศรี 133
44 นายณภัทร ธันวานิวัฒน์ 134
45 นางสาววิรงรอง ชัยเจริญ 135
46 นางสาวธีรดา พลพินิจ 136
47 นางสาวพรรณทิพย์ มหาชรตะ 137
48 ดร. เอกพจน์ ศรีฟ้า 138
49 นายจารุวัฒน์ น้อมรับพร 139
50 นายสุพงศ์ รังสรรค์วชิระ 140
51 นายเฉลิมพล ลอยมั่นคง 141
52 นายวัฒนพงศ์ สิทธิเสรี 142
53 นายณรงค์ชัย พงษ์ธะนะ 143
54 นางสาวศิรดา เจริญพันทวีสิน 144
55 นายเอกชา มูลวิริยกิจ 145
56 นางสาวอาภาพร ธรรมวณิช 146
57 นางสาวธัญรดา ล่องพานิชย์ 147
58 คุณจิราภรณ์ ปะหา 148
59 นายณัฐพล ตู้จินดา 149
60 นางสาวบุญญาดา ตั้งอารมณ์สุข 150
61 ดร. วีระพันธุ์ สรีดอกจันทร์ 151
62 ดร. ปาริฉัตร ลักษณะวิมล 152
63 นายศิริวัฒน์ สุขโภคกิจ 153
64 นายวิชิต ทองประเสริฐ 154
65 นายกวิน รัศมีไพศาล 155
66 นางสาวบุญญรัตน์ มัคคภาวี 156
67 ดร. อลิสา ดำเนินสวัสดิ์ 157
68 นางสาวภัทรภร จันคง 158
69 นางสาวนภาพร ศรีเด่น 159
70 ดร. ปฐมพงษ์ แสงวิไล 160
71 นายปวัฒน์ ตั้งวุฒิพงศ์ 161
72 นายแสงทอง สิริวัฒนโรดม 162
73 ผศ. วัชรีพร ตฤณชาติวณิชย์ 163
74 นางปิยรักษ์ ศรีรัตนวารี 164
75 นางสาวจิราภรณ์ ยงพิศาลภพ 165
76 นางสาวพิรลดา บุนนาค 166
77 นางณัฐฐา เวชพงศา 167
78 นางสาวเทวี ชาคริยานุโยค 168
79 นางสาวกรรณิการ์ เฮงสกุลวงษ์ 169
80 นางสาวนันทิชา รัตนะ 170
81 นางสาวเบญจมาศ โตวรานนท์ 171
82 นางสาวลลิตา อินทกนก 172
83 นายอรรถสิทธิ์ ทิพย์สงเคราะห์ 173
84 ดร.ชลิตา คงฤทธิ์ 174
85 ดร. จุฑามาศ สุคนธปฏิภาค 175
86 ดร. เมธา มีแต้ม 176
87 ผศ. สุพีชา  คุ้มเกตุ 177
88 ผศ. อมรา นาคสถิตย์ 178
89 ดร. สรยุทธ รัตนพจนารถ 179
90 รศ. ประหยัด โภคฐิติยุกต์ 180
ข้อมูล ณ วันที่ 23 มี.ค. 59 เวลา 08.45 น.