ปัจฉิมนิเทศ 2561

ภาควิชาชีววิทยา จัดงานปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ในวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:00-1630 ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข

กำหนดการ

  • 1300 ลงทะเบียนและรับอาหารว่าง
  • 1315 ชมประมวลภาพ “กว่าจะเป็นว่าที่บัณฑิต”
  • 1330 ตัวแทนนักศึกษากล่าวรำลึกคุณอาจารย์
  • 1335 หัวหน้าภาควิชากว่าปัจฉิมโอวาท
  • 1350 พิธีผูกข้อมือ
  • 1420 ถ่ายภาพร่วมกัน

อาจารย์ผู้ประสานงาน

  • ผศ.ดร.สุพีชา คุ้มเกตุ ประธานหลักสูตรปริญญาตรี ชีววิทยา
  • อ.ดร.ปฐมพงศ์ แสงวิไล เลขานุการหลักสูตรปริญญาตรี ชีววิทยา

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง