เอกสาร มคอ. 2 ระดับปริญญาโทและเอก ฉบับปี 61

เอกสาร มคอ. 2 ระดับปริญญาโทและเอก ฉบับปี 61

ลำดับ รายการ หมายเหตุ เอกสาร
1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยาสภาวะแวดล้อม
(หลักสูตรนานาชาติ)
นศ.รหัส 55-60 ใช้แผนการเรียนตามหลักสูตรปรับปรุง 55 และรหัส 61 ใช้ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 61
2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา
(หลักสูตรนานาชาติ)
นศ.รหัส 55-60 ใช้แผนการเรียนตามหลักสูตรปรับปรุง 55 และรหัส 61 ใช้ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 61
3 การรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3
หลักสูตร M.Sc. Environmental Biology และ Ph.D. Biology คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล