โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย (Big Cleaning Day Project 2018)

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย (Big Cleaning Day Project 2018)

โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ปี 2018

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม Big Cleaning Day ภาควิชาชีววิทยา
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561 (สำหรับคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล)
09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียนและรับอุปกรณ์ ตึกชีววิทยาใหม่ ห้อง N416
09.30 – 11.30 น. ทำความสะอาดห้องปฏิบัติการ
11.30 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.30 น. ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนรวมของภาควิชาชีววิทยา

หมายเหตุ : * กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ลงทะเบียนได้ที่ : https://goo.gl/VGAqv8
*** หมดเขตลงทะเบียนวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 นะคะ ***


————————————————————————————————————————————
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม ความปลอดภัยในการใช้ตู้ชีวนิรภัย ตู้ดูดควัน และตู้กรองอากาศสะอาด
ESCO Safety Awareness on Biosafety Cabinet, Fume Hood and Lamina Flow Technology)
รับจำนวนจำกัด 40 ท่าน

วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (สำหรับคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล)
09.00 – 10.30 น. ความสำคัญของ Bio Safety Cabinet ชีวนิรภัย ตู้กรองอากาศปราศจากเชื้อ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และ
Laminar Flow cabinets ความสำคัญของอากาศสะอาด, ตู้กรองอากาศสะอาด
10.40 – 11.00 น. Fume Hood ตู้ดูดควัน ดูดไอสารเคมี และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
11.00 – 12.00 น. สาธิตการใช้ตู้ปลอดเชื้อ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 30 นาที

ลงทะเบียนได้ที่ : https://goo.gl/Sd9TUL
*** หมดเขตลงทะเบียนวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 นะคะ ***
————————————————————————————————————————————