นักศึกษานานาชาติ

Biomedical Sciences Students 2015

First Year Students in Biomedical Science Program, Faculty of Science, Mahidol University (Academic Year 2015-2016)

No. ID student Title Thai name Name Family name Year Program Faculty
1 5805501 Mr. กรณัฎฐ์ อมรรัตนโรจน์ KORRANAT AMORNRATTANAROJ 1 SCBMB Science
2 5805502 Mr. กฤตณัฐ จุฬาวังฤทธิ์ KRITTANUT CHULAVUNGRIT 1 SCBMB Science
3 5805503 Miss จิตรา คะนึงจิตร JITTRA KANUNGJIT 1 SCBMB Science
4 5805506 Mr. เซเยดมิลัด ชาเขอร์คาวีดาคิ SEYEDMILAD SHAKERKHAVIDAKI 1 SCBMB Science
5 5805507 Miss ญานิศา ชีวะดุษฎี YANISA CHEEVADUSDEE 1 SCBMB Science
6 5805508 Miss ณัฐนิชา วิริยาพงศนันท์ NUTNICHA WIRIYAPONGSANAN 1 SCBMB Science
7 5805511 Mr. ธีรา อาจอนุรักษ์ TEERA ARJANURAK 1 SCBMB Science
8 5805512 Miss บุปยมาส สังข์ขาว BUPPAYAMAS SANGKHAW 1 SCBMB Science
9 5805513 Mr. ปฏิพล จันทร์เทศ PHATIPON CHANTES 1 SCBMB Science
10 5805514 Miss ปภาวรินทร์ อินทพงษ์ PAPHAWARIN INTAPONG 1 SCBMB Science
11 5805515 Miss ปภาวรินทร์ อมรชัยกิจ PAPAWARIN AMORNCHAIYAKIJ 1 SCBMB Science
12 5805516 Miss ปวีณ์นุชณ์ ตัณฑะธีระศักดิ์ PAWEENUCH TANTATERASAK 1 SCBMB Science
13 5805517 Miss ปัณฑารีย์ ลิ้มวทัญญู PANTAREE LIMVATANYU 1 SCBMB Science
14 5805518 Miss ปุณรดา ภูมิเรศทศสุนทร PUNRADA BHUMIRESTOSSUNTHORN 1 SCBMB Science
15 5805519 Miss ภัทรพร ถาวรศักดิ์ PATTARAPORN THAWORASAK 1 SCBMB Science
16 5805520 Mr. ภาคิน เตชะกัลยาณิน PAKIN TECHAKALLAYANIN 1 SCBMB Science
17 5805521 Mr. ภาวัต ปิยะกิจเจริญ PAWAT PIYAKITCHAROEN 1 SCBMB Science
18 5805522 Miss เมริสรา อ่อนศรี MARISARA ONSRI 1 SCBMB Science
19 5805523 Miss ศรุตา จันทราพานิชกุล SARUTA CHANTRAPANICHKUL 1 SCBMB Science
20 5805524 Miss ศิรินุช ทองสุขดี SIRINUCH THONGSUKDEE 1 SCBMB Science
21 5805525 Miss ศุภมาศ ศรัณย์เจษฎากร SUPAMAS SARACHETSADAKON 1 SCBMB Science
22 5805527 Miss อภิสรา ทองวัดเพ็ง APISARA TONGWATPENG 1 SCBMB Science
23 5805529 Miss อินภิชชา ลิมป์ทองทิพย์ INPITCHA LIMTHONGTIP 1 SCBMB Science
24 5805530 Miss เอมิลิน เกตุทัต-คาร์นส์ EMILYN KETUDAT-CAIRNS 1 SCBMB Science
25 5805638 Miss วลัยลักษณ์ เลาวิลาศ WALAILAK LAOWILAS 1 SCBMB Science
26 5805639 Miss ศลิษา สาเทศ SALISA SATED 1 SCBMB Science
27 5805640 Miss อติญา ประทีป ณ ถลาง ATIYA PRATEEP NA THALANG 1 SCBMB Science
28 5805641 Miss อานนท์ บุญชาลี ANON BOONCHALEE 1 SCBMB Science