รายชื่อนักศึกษาที่ไม่มี MU LabPass 2558

ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยมหิดล นักศึกษาที่จะเรียนวิชาที่มีภาคปฏิบัติการจะต้องเรียนและสอบผ่านหลักสูตร MU LabPass เพื่อให้ทราบกฎกติกาในการใช้ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐานในสาขาต่างๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งต่อตนเองและผู้อื่น หากนักศึกษายังไม่ผ่านหลักสูตร MU LabPass จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเรียนวิชาปฏิบัติการ และจะไม่มีผลการเรียนในวิชาปฏิบัติการทั้งหมด

นักศึกษาผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ คือผู้ที่ยังไม่ผ่านหลักสูตร MU LabPass ปีการศึกษา 2558 รวมถึงผู้ที่มี MU LabPass ที่หมดอายุและต้องสอบใหม่ (รายชื่ออัพเดทเมื่อ 8 ก.ย. 2558)

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา วทชว 102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1

SCBI102_No_LabPass_20150908-1of2

SCBI102_No_LabPass_20150908-2of2

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา วทชว 115 พื้นฐานของชีวิต

SCBI115_No_LabPass_20150908sm

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา วทชว 117 รากฐานแห่งชีวิต

SCBI117_No_LabPass_20150908

การดำเนินการ

  • นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศ ให้เข้าระบบเพื่อศึกษาและรับการทดสอบ เพื่อให้ผ่าน MU LabPass จึงจะสิทธิ์เข้าศึกษาวิชาปฏิบัติการ และมีผลการเรียนในวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • นักศึกษาจะไม่มีคะแนนในส่วนภาคปฏิบัติ ในรายวิชา SCBI 115 และ SCBI 117 ที่มีภาคบรรยาย 2.5 หน่วยกิต และภาคปฏิบัติ 0.5 หน่วยกิต

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

  • MU LabPass Homepage
  • ติดต่อผู้ดูแลระบบ MU LabPass ผ่าน Facebook
  • อีเมล์ผู้ดูแลระบบ MU LabPass ที่ coshem@hotmail.com