ประหยัด โภคฐิติยุกต์

อ.ประหยัด

Associate Professor Dr.Prayad Pokethitiyook

Room : B410/1
Phone : 02 201 5479
E-Mail : prayad.pok@mahidol.ac.th

ตำแหน่งบริหาร: หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน (2 สมัย)

งานวิจัย

  • Biodegradation, Bioremediation
  • Biodiesel from algae
  • Phytoremediation