ปฏิบัติการเรื่องการเคลื่อนที่ของโมเลกุล 2558

วทชว 102 ปฏิบัติการชีววิทยา เรื่องการเคลื่อนที่ของโมเลกุล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2558 (และวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2558) ณ ห้องปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ศาลายา

LabMovement_20150928_015

ในปฏิบัติการนี้ นักศึกษาจะได้ศึกษาอัตราการเคลื่อนที่ในกระบวนการออสโมซิส (osmosis) การแพร่ (diffusion) การเคลื่อนที่แบบบราวเนี่ยน (Brownian’s movement) และปรากฎการการสลายตัวของเม็ดเลือดแดง (hemolysis)

อาจารย์ผู้จัดปฏิบัติการ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง