โครงการอบรมและเสริมสร้างศักยภาพ

 1. ชื่อโครงการ/ กิจกรรม : โครงการอบรมและเสริมสร้างศักยภาพ (Training and capacity building)

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับปณิธานของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ว่าจะเป็นผู้นำทางวิชาการและวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพทางคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศ ภาควิชาชีววิทยาจึงกำหนดยุทธศาสตร์การทำงานแนวใหม่ โดยพัฒนานักศึกษาของภาควิชาฯ ให้มีความรู้ ความสามารถ และประสิทธิภาพในการศึกษามากขึ้น จึงจัดทำโครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการศึกษา และสร้างทัศนคติที่ดีของนักศึกษาภาควิชาชีววิทยา อีกทั้งเป็นการพัฒนาพฤติกรรมประสานสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาแต่ละชั้นปี

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อชี้แจงแนวทางการศึกษาต่อในอนาคต
 2. เพื่อกำหนดเป้าหมายในการศึกษา มุ่งสู่เป้าหมายเพื่อผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
 3. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น
 4. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาแต่ละชั้นปี
 5. ลักษณะโครงการ (..P…)  โครงการต่อเนื่อง                    (…..)   โครงการใหม่
 6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ….ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์…. โทรศัพท์ติดต่อ …. (02) 2015250-1, 2015259….
 7. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ขอให้ระบุเพียง 1 ยุทธศาสตร์ (1 โครงการต่อ 1 ยุทธศาสตร์)
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 Excellence in research with global and social impact
P ยุทธศาสตร์ที่ 2 Excellence in outcome-based education for globally – competent graduates
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 Excellence in professional services and social engagement
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 Excellence in management for sustainable organization
 1. ระยะเวลาดำเนินโครงการเริ่มต้น …. 1 ตุลาคม 2558……… สิ้นสุด ….. 30 กันยายน 2559…………………
 2. เป้าหมายผลผลิตและตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

( แผน )

เป้าหมายการดำเนินงาน

6 เดือน

(1 ต.ค.58-31 มี.ค.59)

12 เดือน

(1 ต.ค.58-30 ก.ย.59)

1. นักศึกษา,อาจารย์,เจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาด้านทัศนคติและพฤติกรรมเพื่อมุ่งสู่ผล สัมฤทธิ์ของงานให้ตรงตามเป้าหมาย คน 250 250 250
2. ความพึงพอใจของผู้ได้รับบริการ

ระดับ

(1-5 ระดับ)

3.51 3.51 3.51
         
         
         
         

 

 

 1. 7. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ

หน่วย : บาท

แหล่งเงิน จำนวนเงินที่ได้รับ แผนการใช้จ่าย

6 เดือน

(1 ต.ค.58-31 มี.ค.59)

12 เดือน

(1 ต.ค.58-30 ก.ย.59)

7.1 เงินงบประมาณแผ่นดิน 50,000.-   50,000.-
7.2 เงินรายได้มหาวิทยาลัย      
7.3 เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์      
7.4 แหล่งเงินอื่นๆ (โปรดระบุ………….)      
รวมทั้งสิ้น 50,000.-   50,000.-

 

 1. แผนการดำเนินงาน
รายการ ปีงบประมาณ 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. เตรียมแผนการทำงาน                      
2. เริ่มดำเนินการ                      
                         
                         
                         

 

 1. รูปแบบของกิจกรรม / วิธีการดำเนินกิจกรรม (ถ้ามี)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..