อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล

การปรับเปลี่ยนแถบโลโก้และข้อความของเว็บไซต์ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

เว็บไซต์ภาควิชาชีววิทยา

การเปลี่ยนแปลง

  • โลโก้มหาวิทยาลัยใหม่
  • ข้อกำหนดการเขียนชื่อมหาวิทยาลัย และส่วนงาน
  • เพิ่มลิงก์ “การรายงานอุบัติการ” หรือ Incident Report บนเว็บไซต์

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง