นักศึกษา

ความถนัดทางชีววิทยา 2558

นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อที่คณะวิทยาศาสตร์ ในระบบรับตรง (Direct Admission) ได้มาสอบข้อสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2558 ซึ่งแบ่งเป็นสี่สาขาวิชา ได้แก่ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ โดยแต่ละวิชามีคะแนนเต็มเท่ากับ 50 คะแนน

กราฟแสดงผลการสอบในภาพรวมของข้อสอบความถนัดทางชีววิทยา ระบบรับตรง ปีการศึกษา 2558 เป็นดังนี้

Aptitude_Test_20150401

คะแนนสอบความถนัดทางชีววิทยาของผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ระบบรับตรง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีค่าเฉลี่ยที่ 12.5 คะแนนจากคะแนนเต็ม 50 คะแนน

Aptitude_Test_by_Majors_20150401

เมื่อแยกคะแนนออกเป็นกลุ่ม ตามความถนัดที่นักเรียนกรอกให้ข้อมูลกับคณะวิทยาศาสตร์ พบว่าคะแนนเฉลี่ยความถนัดทางชีววิทยา กลับมีค่าสูงสุดในกลุ่มนักเรียนที่แจ้งว่าถนัดวิชาฟิสิกส์ ส่วนในกลุ่มที่มีคะแนนความถนัดทางชีววิทยาต่ำสุดคือนักเรียนที่แจ้งว่าถนัดวิชาคณิตศาสตร์

คะแนนความถนัดทางชีววิทยาสูงสุด (ได้ 44 จาก 50 คะแนน) เป็นนักเรียนที่แจ้งว่าถนัดชีววิทยา

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง