สอบสัมภาษณ์ คณะวิทย์ รับตรง 2558

การสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2558 ในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2558

การสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์

การสอบสัมภาษณ์

  • สอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2558 เวลา 13:30
  • สถานที่สอบสัมภาษณ์ แยกไปตามภาควิชาต่างๆ
  • เกณฑ์ในการสอบสัมภาษณ์ พิจารณาความมุ่งมั่น ตั้งใจ ความพร้อมต่อการศึกษาที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • คะแนนสอบสัมภาษณ์ 25 คะแนน ผู้ผ่านสัมภาษณ์ต้องได้คะแนน 15 คะแนนหรือมากกว่า
  • ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์โดยงานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Interview_Stat_20150321

กราฟแสดงจำนวนนักเรียนที่ได้รับการจัดให้รับการสัมภาษณ์โดยอาจารย์ภาควิชาต่างๆ รวม 249 คน โดยพิจารณาจากสาขาวิชาที่นักเรียนระบุว่าเป็นสาขาที่ชอบที่สุด 4 สาขา

การแจ้งยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อด้วยระบบรับตรง (Clearing House 2015)

หลังจากทราบผลการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อด้วยระบบรับตรง/โควตาแล้ว นักเรียนต้องทำการยืนยันที่จะเข้าศึกษา หรือสละสิทธิ์เพื่อไปคอยใช้สิทธิ์ในระบบ Admission กลาง ผ่านระบบเคลียริงเฮาส์ 58 (Clearing House 2015) ทางเว็บไซต์ www.cuas.or.th ระหว่างวันที่ 28 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม 2558

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง