ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา

รายชื่อขอทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 3 ทุนๆ ละ 10,000 บาท

กำหนดสัมภาษณ์วันที่ 9 มิถุนายน 2563  เวลา 13.30 น.

ระบบออนไลน์ Cisco WebEx (รายละเอียดจะแจ้งผู้สมัครโดยตรง)

 

ลำดับ ชื่อ – สกุล เลขประจำตัว หมายเหตุ
1. นาย ชรัล  เขียวดี 6105144
2. น.ส. เพ็ญพิชญา  สุทธิมาก 6105312
3. น.ส.กรชนก  สุขนาคุ 6105273
4. นายดนุพล ระดมทอง 6106006
5. น.ส.อินทิพร  มลิจันทร์ 6005322