สานสัมพันธ์ชีววิทยา ครั้งที่ 6 (2561)

ภาควิชาชีววิทยา จัดกิจกรรม “สายสัมพันธ์ชีววิทยา” ครั้งที่ 6 ในวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 12:00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรภาควิชาฯ พร้อมทั้งร่วมฉลองเทศกาลปีใหม่ โดยมีกำหนดการ ดังนี้

  • 1200 ลงทะเบียน ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข
  • 1215 รับประทานอาหารกลางวัน
  • 1330 หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา กล่าวเปิดงาน
  • 1345 กิจกรรมสานสัมพันธ์ชีววิทยา

การแต่งกาย: เสื้อกีฬาภาควิชาชีววิทยา (ถ้ามี)

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง