ใบรับรองการเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย ภาควิชาชีววิทยา ฯ

ใบรับรองการเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ 20-21 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ดังนี้

ตรวจสอบเลขที่ใบรับรองได้ตามลิงค์ :https://goo.gl/AH1yQh

กิจกรรม 1: อบรมวิชาการเรื่องความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัยทางชีววิทยา: วันที่ 20 มิถุนายน 2560
ใบรับรองสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงค์ : https://goo.gl/SkpBrf

กิจกรรม 2: อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีตามมาตรฐาน ESPReL: วันที่ 21 มิถุนายน 2560
ใบรับรองสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงค์ : https://goo.gl/q3gZKh

ขอบพระคุณค่ะ
ทีมงาน
02-201-5282