TCAS #4 B.Sc. in Bioresources and Environmental Biology (International Program)

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม จำนวน 35 คน วันนี้ ถึง 16 มิถุนายน 2561 ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง Bioresources and Environmental Biology Website

Read more

Visiting Student

Katherine L. Pintor, a visiting student from M.Sc. Program in Microbiology, Institute of Biology, University of the Philippines-Diliman. [ประชาสัมพันธ์] นักศึกษาจากประเทศฟิลิปปินส์มาทำงานวิจัยระยะสั้นที่ภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์

Read more

การรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท และ ป.เอก) ปีการศึกษา 2560

กำหนดรับสมัคร รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 – 10 กุมภาพันธ์ 2560 รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 – 30 เมษายน

Read more

ประชุมการปรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 0900-1130 ณ ห้องประชุม K101 ผู้เข้าร่วมประชุมจากภาควิชาชีววิทยา อ.ดร.ศิรวิทย์ สิตปรีชา (หัวหน้าภาควิชา) อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน (ผู้ประสานงานรายวิชา SCBI192

Read more

นักศึกษาชีววิทยาไปต่างประเทศ 2559

รายชื่อนักศึกษาภาควิชาชีววิทยาได้รับการสนับสนุนให้มีประสบการณ์ต่างประเทศในรูปแบบต่างๆ ปีการศึกษา 2559 โครงการทุนแลกเปลี่ยน มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2559 ที่ นักศึกษา รายละเอียด ระยะเวลา 1. น.ส.อรทัย ภักดี (นักศึกษาป.เอก) Okayama University, Japan (27 ก.ย.

Read more

กระชับความร่วมมือกับ State University of New York (SUNY)

    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (ซ้ายสุด) หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา (กลาง) และอาจารย์ภาควิชาชีววิทยา (ขวาสุด อ.ป๋วย อุ่นใจ) เดินทางกระชับความสัมพันธ์ทางวิชาการกับ State University of New York ระหว่างวันที่ 6 – 11

Read more