ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.เอกชัย จิรัฏฐิติกุล

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.เอกชัย จิรัฏฐิติกุล เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2562 (พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ปฏิบัติงานติดต่อกันไม่เกิน 10 ปี)

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Awards

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น (โดยสมาคมศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ ศิษย์เก่า ต้นสังกัด
21 ตุลาคม 2563 ศาสตราจารย์วิจัย ดร.เจตสุมน (สัตตบงกช) ประจำศรี บัณฑิตจากหลักสูตรปริญญาเอก ชีววิทยา รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน และหัวหน้าหน่วยวิจัยมหิดลไวแวกซ์ ศูนย์ความเป็นเลิศการวิจัยมาลาเรีย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
21 ตุลาคม 2562 คุณศุภรัตน์ โชติสกุลรัตน์ (บัณฑิตจากหลักสูตร ป.โท ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม) กรรมการผู้จัดการบริษัทยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (UAE)

รางวัลที่บุคลากรสายวิชาการของภาควิชาชีววิทยา

วันที่ อาจารย์ รางวัล ผู้ให้รางวัล (ระดับ)
21 ตุลาคม 2563 ผศ.ดร.ป๋วย อุ่นใจ (อาจารย์ประจำ) อาจารย์ตัวอย่าง สภาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล (ระดับคณะ)
11 มิ.ย. 2563 อ.ดร.ระพี บุญเปลื้อง (อาจารย์ประจำ) ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา (ระดับมหาวิทยาลัย)
2 มี.ค. 2562 ผศ.ดร.เอกชัย จิรัฏฐิติกุล รางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ระดับคณะ)
20 October 2016 ศ.เกียรติคุณ ดร.มาลียา เครือตราชู ศิษย์เก่าดีเด่น สมาคมศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ระดับคณะ)
28 September 2016 Choowong Auesukaree Young Asian Biotechnologist Prize 2016 The 68th Annual Meeting of the Society for Biotechnology, Japan

Students’ Awards

Date Students Award Organization
16 ต.ค. 2563 น.ส.ศศินา เปรมใจชน (ป.ตรี
ชีววิทยา)
ได้รับการเสนอชื่อจากภาควิชาชีววิทยาให้ได้รับทุนเยาวชนคุณภาพ 2020 มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (มสวท.)
7 ต.ค. 2563 น.ส.สิริรัชช์กร เสถียรสถาพร รางวัล เหรียญเงิน ดาวรุ่งวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ประจำปี 2563 (Young Rising Stars of Science Award 2020) สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
4 ก.ค. 2563 น.ส.วพิชชากร สมงาม การนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
19 ต.ค. 2563 นายจักรภัทร ภูริธีรางกูร ทุุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2019 มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (มสวท.)
27 ก.ย. – 25 พ.ย. 2559 อรทัย ภักดี (ป.เอก) ทุนโครงการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2559 (ไป Okayama University, Japan) มหาวิทยาลัยมหิดล
20 กันยายน 2559 สุภัชญา เตชะชูเชิด (ป.เอก) รางวัลที่ 1 สารคดีเรื่อง “การเดินทางของอาหารที่ไม่ได้กิน” สำนักพิมพ์สารคดี
21 กรกฎาคม 2559 พีรวิทย์ อินทร์ศวร (ป.โท) รองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการประกวดภาพถ่ายมหาวิทยาลัยมหิดล 2559 หัวข้อ Only @Mahidol มหาวิทยาลัยมหิดล