Performance Evaluation

การประเมินผลการปฏิบัติงาน (performance evaluation)

กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 1. อ.ดร.ศิรวิทย์ สิตปรีชา (หัวหน้าภาควิชา)
 2. ผศ.ดร.สุพีชา คุ้มเกตุ (รองหัวหน้าภาควิชา)
 3. รศ.ดร.ธีราพร พันธุ์ธีรานุรักษ์ (กรรมการ)
 4. ผศ.ดร.ชูวงศ์ เอื้อสุขอารีย์ (กรรมการ)
 5. รศ.ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ (รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา ศาลายา ผู้แทนคณบดี)

กระบวนการ

 • การประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/2559 ประเมินภาระงานต่าง ๆ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 มีนาคม 2559 (ยกเว้นภาระงานด้านการเรียนการสนอ ให้นับจนจบภาคการศึกษาที่ 2/2558 (23 พ.ค. 2559)
 • หลักฐานประกอบ (ผู้ประสานงานรายวิชา ส่งสรุปการสอนให้กรรมการประเมิน)
  • ตารางสอน (course syllabus)
  • เอกสารการได้รับทุนวิจัย
  • หน้าแรกผลงานวิจัย, บทความวิชาการ, ฯลฯ
  • เอกสารเชิญสอน เชิญวิทยากร ฯลฯ
  • เอกสารภาระงานอื่นๆ
 • กำหนดส่ง วันพุธที่ 23 มีนาคม 2559 (ให้เวลาดำเนินการ 1 สัปดาห์หลังจากแจ้งให้ส่งรายงานเมื่อ 16 มี.ค. 2559) พิมพ์และลงชื่อ ส่งให้คุณเบญจมาศ ภายในเวลา 16:30 ในวันที่กำหนด

เอกสารที่เกี่ยวข้อง