ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล พร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปี 2559 (Site Visit)

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล *** พร้อมรับการตรวจประเมิน *** คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปี 2559 (Site Visit) ที่มา: http://science.mahidol.ac.th/firstpage/pdf/09122016.pdf

Read more

SCBI 113 Essential Biology

วทชว 113 หลักชีววิทยา ปีการศึกษา 2560 เอกสารประกอบการสอน พันธุศาสตร์ประชากร [ภาพสี][ภาพขาวดำ] http://virtualbiologylab.org/population-genetics/ อ.ณัฐพล วิวัฒนาการ [ภาพสี][ภาพขาวดำ] อ.ณัฐพล พฤติกรรมสัตว์ [ภาพสี][ภาพขาวดำ] อ.ณัฐพล นิเวศวิทยา [ภาพสี][ภาพขาวดำ] อ.ณัฐพล ลิงก์สำหรับศึกษาเพิ่มเติม

Read more

SCBE 103 General Biology 2

วททช 103 ชีววิทยาทั่วไป 2 (สำหรับหลักสูตรทรัพยากรชีวภาพและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรนานาชาติ) Credit: 3 (3-0-0) Course coordinator: Lecturer Dr.Pahol Kosiyachinda Teaching Materials Diversity of Fungi Students Academic

Read more