ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล พร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปี 2559 (Site Visit)

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล *** พร้อมรับการตรวจประเมิน *** คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปี 2559 (Site Visit) ที่มา: http://science.mahidol.ac.th/firstpage/pdf/09122016.pdf

Read more

SCBI 113 Essential Biology

วทชว 113 หลักชีววิทยา ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2559 ดูข้อมูล วทชว 113 ปีการศึกษา 2559-2560 อาจารย์ผู้ประสานงาน อ.ฐิตินันท์ และ อ.พรินท์พิดา ตารางสอน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558-2559 ตารางสอน

Read more

SCBE 103 General Biology 2

วทชท 103 ชีววิทยาทั่วไป 2 (สำหรับหลักสูตรทรัพยากรชีวภาพและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรนานาชาติ) Credit: 3 (3-0-0) Course coordinator: Lecturer Dr.Pahol Kosiyachinda Teaching Materials Diversity of Fungi Students Academic

Read more