การรายงานอุบัติการณ์ (Incident Report)

บุคลากรและนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถรายงานเหตุการณ์ต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ “รายงานอุบัติการ” หรือ Incident Report ได้แล้วจากลิงก์ http://science.mahidol.ac.th/incident/ นอกจากนี้ยังสามารถโพสต์รูปจากที่เกิดเหตุได้อีกด้วย ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่ระบบด้วยชื่อและรหัสผ่านของบุคลากรหรือนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ขั้นตอนที่ 2 รายงานเหตุการณ์ที่พบ โดยอาจบรรยายสิ่งเห็นเป็นตัวอักษรหรือใช้ภาพถ่ายก็ได้ เมื่อกด

Read more

อลิสา ดำเนินสวัสดิ์

Lecturer Dr.Alisa Damnernsawad ห้องทำงาน R401 โทรศัพท์ 02 201 5380 อีเมล์ alisa.dam@mahidol.ac.th งานวิจัย Cancer Cell Biology งานที่ได้รับมอบหมาย ผู้ประสานงานภาควิชางาน SciEx2016 ผู้ประสานงาน (ร่วม) ค่ายเสริมสร้างวิชาการ

Read more

Landbirds Migration Special Seminar

สัมมนาพิเศษเรื่องการอพยพย้านถิ่นฐานของนกบกแห่งเกาะมันใน จังหวัดระยอง โดย ผศ.ดร.ฟิลิป ดี. ราวด์ ในวันพุธที่ 16 กันยายน 2558 เวลา 1000-1130 ณ ห้อง N506 ตึกชีววิทยาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง ข่าวประชาสัมพันธ์บน

Read more

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2/2558

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2/2558 ใช้ข้อมูลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน 2558 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ ได้แก่ตารางสอน หน้าแรกของผลงานตีพิมพ์ หนังสือเชิญ เอกสารยืนยันการได้ทุนวิจัย เป็นต้น โดยกรอกและพิมพ์แบบฟอร์ม (hard-copy) ส่งคุณเบญจมาศ ภายในวันจันทร์ที่

Read more