อลิสา ดำเนินสวัสดิ์

Lecturer Dr.Alisa Damnernsawad ห้องทำงาน R401 โทรศัพท์ 02 201 5380 อีเมล์ alisa.dam@mahidol.ac.th งานวิจัย Cancer Cell Biology งานที่ได้รับมอบหมาย ผู้ประสานงานภาควิชางาน SciEx2016 ผู้ประสานงาน (ร่วม) ค่ายเสริมสร้างวิชาการ

Read more

Landbirds Migration Special Seminar

สัมมนาพิเศษเรื่องการอพยพย้านถิ่นฐานของนกบกแห่งเกาะมันใน จังหวัดระยอง โดย ผศ.ดร.ฟิลิป ดี. ราวด์ ในวันพุธที่ 16 กันยายน 2558 เวลา 1000-1130 ณ ห้อง N506 ตึกชีววิทยาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง ข่าวประชาสัมพันธ์บน

Read more

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2/2558

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2/2558 ใช้ข้อมูลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน 2558 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ ได้แก่ตารางสอน หน้าแรกของผลงานตีพิมพ์ หนังสือเชิญ เอกสารยืนยันการได้ทุนวิจัย เป็นต้น โดยกรอกและพิมพ์แบบฟอร์ม (hard-copy) ส่งคุณเบญจมาศ ภายในวันจันทร์ที่

Read more

โครงการอบรมและเสริมสร้างศักยภาพทางชีววิทยา ครั้งที่ 4

โครงการอบรมและเสริมสร้างศักยภาพทางชีววิทยา เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางการศึกษาให้แก่นักศึกษา และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์และนักศึกษาภาควิชาชีววิทยา โดยในปีนี้ ภาควิชาชีววิทยาจะจัดโครงการขึ้นในระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2558 ณ ภูไอยรารีสอร์ท ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก กำหนดการ 14 สิงหาคม 2558 ลงทะเบียน ออกเดินทางจากคณะวิทยาศาสตร์ สู่ภูไอยรา

Read more

ดับไฟตึก N ทั้งตึกวันเสาร์ที่ 27 มิ.ย. 2558

คณะวิทยาศาสตร์ จะทำการติดตั้งตู้เมนไฟฟ้า (MDB) ประจำอาคารเพื่อทดแทนตู้เดิมที่ชำรุด จึงจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าในอาคารต่างๆ ดังนี้ ดับไฟฟ้าอาคาร N ในวันเสาร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๘.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. ดับไฟฟ้าอาคาร C ในวันอาทิตย์ที่

Read more