ภัคพล พงศาวกุล

Lecturer Dr. Pagkapol Pongsawakul

อาจารย์ ดร. ภัคพล พงศาวกุล

Room : B411
Phone : 02-201-5488
E-Mail : pagkapol.pon@mahidol.edu

ตำแหน่งด้านการศึกษา: เลขานุการหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)

งานวิจัย

  • Biological Clock
  • Circadian Rhythm and Sleep/Wake Cycle
  • Circadian Biology in Mammal and Cyanobacteria
  • Cell and Molecular Biology
  • Cell Signaling by GPCR/G Protein/CREB
  • Algae Biotechnology