นักศึกษาบุคลากรปฏิบัติการโครงการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการให้คำปรึกษาสำหรับนักศึกษา

กำหนดการ

08.45-09.00 น.  ลงทะเบียน

09.00-09.10 น.   หัวหน้าภาควิชาเปิดงานและมอบของที่ระลึก

09.10-10.30 น.    การดูแลและการให้คำปรึกษานักศึกษา

10.30 – 10.45 น.  พักอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.  การดูแลนักศึกษาที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช

12.00 – 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.00 น.   พลังครูสู่พลังศิษย์

14.45 –15.00 น.    การสะท้อนคิดสิ่งที่เรียนรู้และซักถามข้อสงสัย