สัมมนาโครงการ

Workshop

[ประชาสัมพันธ์] ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และผู้ที่มีความสนใจ
เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง ” Exploring the microbiota related to lignocellulosic biomass degradation for industrial biotechnological application ” ในวันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 9.15-16.30 น. ณ ห้อง N416 อาคารชีววิทยาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพญาไท
และ อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Anaerobic culture method for isolation of thermophilic anaerobic bacteria producing lignocellulytic enzymes ” ในวันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้อง N404 อาคารชีววิทยาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพญาไท