การอบรม AUN-QA Criteria Training ครั้งที่ 1

การอบรม AUN-QA Criteria Training ครั้งที่ 1 ระดับปริญญาตรี วันที่ 15-16 มิถุนายน 2558 ณ ห้องอเนกประสงค์ (411) ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา วิทยากร

Read more

จัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา

อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน และ อ.ดร.ชลิตา คงฤทธิ์ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา” 10-12 มิถุนายน 2558 โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ กิจกรรมสะเต็มศึกษา: สว่างไสวด้วยสายน้ำ ภาพแสดงการทดสอบเบื้องต้น ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง ศูนย์สะเต็มแห่งชาติ Facebook STEM Education

Read more