SCBI 453 Coevolution

วทชว 453 วิวัฒนาการร่วม (วิชาเลือก) หน่วยกิต 2 (2-0-4) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา: อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน ปีการศึกษา 2565-2566 ให้นักศึกษาเข้าร่วม Google Class ของรายวิชาเพื่อติดตามข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอน และส่งงานที่ได้รับมอบหมาย ปีการศึกษา 2564-2565

Read more

SCBI 453 Coevolution (2557-2559)

วทชว 453 วิวัฒนาการร่วม (วิชาเลือก) หน่วยกิต 2 (2-0-4) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา: อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน (NO) ตารางเรียน วันพุธ 0930-1120 ห้อง R401 ปีการศึกษา 2561-2562 ไม่เปิดสอน (เนื่องจากนักศึกษาสนใจลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 5

Read more