มหิดล

นักศึกษาหลักสูตร

TCAS 62

หมายเหตุ: ยังไม่แยกสาขาเป็นชีววิทยาในการเรียนชั้นปีที่ 1 จะให้เลือกสาขาวิชาชีววิทยาได้เมื่อขึ้นชั้นปีที่ 2 TCAS 1 Porfolio เปิดรับสมัคร 3 ธ.ค. 2561 ปิดรับสมัคร 14 ธ.ค. 2561 จำนวนรับ 40 คน เลือก

Read More
เกี่ยวกับเรา

อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล

การปรับเปลี่ยนแถบโลโก้และข้อความของเว็บไซต์ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล การเปลี่ยนแปลง โลโก้มหาวิทยาลัยใหม่ ข้อกำหนดการเขียนชื่อมหาวิทยาลัย และส่วนงาน เพิ่มลิงก์ “การรายงานอุบัติการ” หรือ Incident Report บนเว็บไซต์ ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล รายงานอุบัติการ Incident Report

Read More
การสอบนานาชาติบัณฑิตศึกษา

การรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท และ ป.เอก) ปีการศึกษา 2560

กำหนดรับสมัคร รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 – 10 กุมภาพันธ์ 2560 รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 – 30 เมษายน

Read More
นักศึกษาหลักสูตรเกี่ยวกับเรา

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล

แบบวัดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ไม่เคยปฏิบัติเช่นนั้น 0 คะแนน … ปฏิบัติเช่นนั้นอยู่ตลอดเวลา 5 คะแนน; คะแนนเต็ม 150 คะแนน) 1. ฉันรู้สึกละอายใจในการทำสิ่งที่ผิดศีลธรรม ถึงแม้จะไม่มีใครเห็น 2. ฉันเลือกที่จะกระทำในสิ่งถูกต้องชอบธรรม มากกว่าทำตามความรู้สึกส่วนตัว 3. ฉันมุ่งมั่นที่จะทำงานให้สำเร็จตามจุดมุ่งหมาย

Read More