TCAS 62

หมายเหตุ: ยังไม่แยกสาขาเป็นชีววิทยาในการเรียนชั้นปีที่ 1 จะให้เลือกสาขาวิชาชีววิทยาได้เมื่อขึ้นชั้นปีที่ 2 TCAS 1 Porfolio เปิดรับสมัคร 3 ธ.ค. 2561 ปิดรับสมัคร 14 ธ.ค. 2561 จำนวนรับ 40 คน เลือก

Read more

อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล

การปรับเปลี่ยนแถบโลโก้และข้อความของเว็บไซต์ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล การเปลี่ยนแปลง โลโก้มหาวิทยาลัยใหม่ ข้อกำหนดการเขียนชื่อมหาวิทยาลัย และส่วนงาน เพิ่มลิงก์ “การรายงานอุบัติการ” หรือ Incident Report บนเว็บไซต์ ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล รายงานอุบัติการ Incident Report

Read more

การรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท และ ป.เอก) ปีการศึกษา 2560

กำหนดรับสมัคร รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 – 10 กุมภาพันธ์ 2560 รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 – 30 เมษายน

Read more