TCAS 62

  • หมายเหตุ: ยังไม่แยกสาขาเป็นชีววิทยาในการเรียนชั้นปีที่ 1 จะให้เลือกสาขาวิชาชีววิทยาได้เมื่อขึ้นชั้นปีที่ 2

TCAS 1 Porfolio

TCAS 2 โควต้า

TCAS 3 รับตรงร่วมกัน

  • เปิดรับสมัคร 17  เม.ย. 2562
  • ปิดรับสมัคร 29 เม.ย. 2562

TCAS 4 Admission กลาง

  • เปิดรับสมัคร 9 พ.ค. 2562
  • ปิดรับสมัคร 19 พ.ค. 2562

TCAS 5 

  • ไม่มีนโยบายเปิดรับนักศึกษาเพิ่มใน TCAS 5

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง