คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล

แบบวัดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ไม่เคยปฏิบัติเช่นนั้น 0 คะแนน … ปฏิบัติเช่นนั้นอยู่ตลอดเวลา 5 คะแนน; คะแนนเต็ม 150 คะแนน)

1. ฉันรู้สึกละอายใจในการทำสิ่งที่ผิดศีลธรรม ถึงแม้จะไม่มีใครเห็น
2. ฉันเลือกที่จะกระทำในสิ่งถูกต้องชอบธรรม มากกว่าทำตามความรู้สึกส่วนตัว
3. ฉันมุ่งมั่นที่จะทำงานให้สำเร็จตามจุดมุ่งหมาย แม้ว่าจะมีอุปสรรคมากเท่าไรก็ตาม
4. ฉันเป็นคนทำงานไม่คั่งค้าง รู้จักวางแผน คิดก่อนว่าจะทำอะไร เพื่อไรจึงจะเหมาะสม
5. ฉันเคารพกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานและของสังคม
6. ฉันปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
7. ฉันมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับ ระเบียบ กติกา การอยู่ร่วมกัน
8. ฉันตักเตือนผู้ทำผิดกติกาหรือระเบียบ ที่จะทำให้เกิดผลเสียกับส่วนรวม
9. ฉันมีความสุขที่ไดช่วยเหลือหรือแนะนำผู้อื่นให้ทำสิ่งที่ดีงาม หรือสิ่งที่เป็นประโยชน์
10. ฉันช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้อื่น ในทางที่ถูกต้องโดยไม่ต้องได้รับการร้องขอ
11. ฉันพยายามที่จะเรียนรู้และพัฒนาสิ่งที่ฉันทำให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
12. ฉันจะเลือกประกอบอาชีพที่มีส่วนสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้กับสังคมและประเทศชาติ
13. ฉันสามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีวิจารณญาณ
14. ฉันมีความรู้ในวิชาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของฉัน
15. ฉันสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มาใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม
16. ฉันประยุกต์ศาสตร์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ
17. ฉันสามารถพัฒนาความรู้เพื่อที่จะเข้าใจเรื่องใหม่ ๆ ที่ไม่เคยเรียนมาก่อนได้
18. ฉันมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและรับฟังความเห็นของผู้อื่น
19. ฉันสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานและติดต่อสื่อสารได้ดี
20. ฉันสามารถสื่อสารภาษาไทยด้วยการพูด การเขียน และสรุปประเด็นได้ดี
21.ฉันแบ่งเวลาทำงาน ออกกำลังกาย พักผ่อน ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ได้เหมาะสม
22. เมื่อฉันมองเห็นหรือได้ยินเรื่องใดก็ตาม ฉันจะพิจารณาแง่มุมต่าง ๆ เพื่อนำมาพัฒนาตนเอง
23. ฉันออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
24. ฉันพยายามรักษาร่างกายให้แข็งแรงเพื่อพัฒนาตนเอง และช่วยเหลือผู้อื่นได้มากขึ้น
25. ฉันปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความจริงใจ คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นเป็นสำคัญ
26. ฉันยอมรับในความแตกต่างทั้งวัฒนธรรม อาชีพ เชื้อชาติ โดยไม่แบ่งชนชั้น
27. เมื่ออยู่ในสถานการณ์คับขัน ฉันสามารถเผชิญปัญหาได้ โดยไม่สร้างความทุกข์ให้ตัวเองและผู้อื่น
28. เมื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น ฉันคุมสติได้ดี
29. ฉันกระทำสิ่งที่ดีตอนแทนต่อบิดา มารดา ครู อาจารย์ และผู้มีพระคุณ
30. ฉันเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทยในเทศกาลต่าง ๆ